• Domov
  • Z MINISTROM KORITNIKOM O AKTUALNIH ZADEVAH LOKALNE SAMOUPRAVE

– Na 11. seji Predsedstva SOS o Zakon o finančni razbremenitvi občin, oblikovanju novega Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem ter sodelovanju v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo na MJU –

Spletna seja, 30. 11. 2020 – seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije sta se  udeležila minister za javno upravo Boštjan Koritnik in Urška Ban, državna sekretarka ministrstva, ki sta z županjami in župani govorila o aktualnih temah na področju lokalne samouprave. Obravnavali so Zakon o finančni razbremenitvi občin, oblikovanje novega Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem ter sodelovanje v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo na MJU.  

Aktualne zadeve na področju lokalne samouprave je Predsedstvo SOS obravnavalo skupaj z Ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom in Urško Ban, državno sekretarko na ministrstvu.

Gotovo najbolj aktualna tema za občine ta trenutek je Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki je  pripravljen na tretjo obravnavo v Državnem zboru. Vlada je namreč sprejela popravljeno besedilo zakona, ki občinam prinaša za skoraj 71. mio evrov finančne razbremenitve v letu 2021. Popravki besedila zakona so bili potrebni, ker je na 48. izredni seji Državnega zbora bilo sprejetih amandmajev na več kot desetino njegovih členov, zaradi česar je bilo potrebno pripraviti čistopis besedila zakona. Minister Koritnik je povedal, da bo, glede na predviden začetek veljavnosti zakona 1. 1. 2021, Državni zbor zakon sprejemal v mesecu decembru.

Minister se je odzval tudi na pobudo Skupnosti občin Slovenije na sklic seje Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, ki bo potekala 16. decembra. Članici in člana omenjene delovne skupine so v imenu SOS člani glavnega odbora SOS dr. Aleksander Jevšek, Jasna Gabrič, predsednik organizacije Peter Misja, in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Minister Koritnik je povedal, da bi sejo želel izkoristiti za pogovor o pojasnilih za izvajanje zakonskih določb novega Zakona o finančni razbremenitvi občin, saj ta obravnava različna področja, oziroma spadajo v pristojnost različnih resorjev. Minister je namreč izpostavil, da so matična ministrstva že dobila navodila, da pripravijo pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih določb zakona in jih pospešeno pripravljajo, da z začetkom veljave zakona, to je 1. 1. 2021, ne bi prihajalo do nepotrebnih administrativnih zapletov. Tematiki digitalizacije ter pametnih mest in skupnosti bi se posvečali na januarski seji delovne skupine.

Minister je povedal še, da je predvidena ustanovitev Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem v okviru Ministrstva za javno upravo. Z združitvijo Službe za lokalno samoupravo, Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem, Službe za nevladne organizacije in Službe za odpravo administrativnih ovir in boljšo zakonodajo zasleduje ministrstvo cilj boljše priprave zakonodajnih predlogov in komunikacije z drugimi državnimi organi ter preostalimi subjekti in organizacijami, na katere se vsebina nanaša. Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem bo opravljal naloge tudi na področju sistemske ureditve organiziranosti in delovanja slovenskih občin, zakonskih rešitev na področju lokalne samouprave in svetovanja pri izvajanju nalog in pristojnosti občin.

Glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor je povedal, da Ministrstvo za javno upravo o predlogu zakona ne bi zavzemalo stališč, saj so predlog zakona vložili poslanke in poslanci. Dr. Vladimir Prebilič, član Glavnega odbora SOS in župan Občine Kočevje je opozoril, da je zakon zaradi predvidene ukinitve volilnih okrajev lahko problematičen tudi za lokalne skupnosti, saj posredno omogoča kandidatkam in kandidatom za Državni zbor iz urbanih središč boljši dostop do volilnega telesa in je s tega vidika lahko diskriminatoren do tistih iz obrobnih območij. V kolikor bi v Sloveniji bile ustanovljene pokrajine bi predlagana rešitev lahko bila ustrezna, ker pa temu ni tako je Skupnost občin Slovenije glede predloga izrazila resne zadržke.

Na seji predsedstva je bilo s strani Skupnosti občin Slovenije tudi izpostavljeno, da se ne glede na prizadevanja za finančno razbremenitev občin ponovno dogaja, da se predlaga zakonodaja, ki finančno občine obremenjuje in s tem razvrednoti skupne napore za vzdržne občinske proračune. Minister Koritnik je izpostavil, da na sestankih z različnimi ministrstvi sicer na to opozarja in bo to počel tudi v prihodnje, ne glede na to pa bo Skupnost občin Slovenije na kabinet predsednika Vlade RS posredovala pobudo, da se za sprejemanje predpisov, ki se nanašajo na delovanje lokalnih skupnosti, vzpostavi protokol sodelovanja med Vlado RS, ministrstvi in reprezentativnimi organizacijami občin, v izogib sprejemanju rešitev, ki bi utegnile negativno vplivati na njihovo delovanje.  

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja se je ob zaključku sestanka z ministrom Koritnikom ponovno zahvalil za tvorno in plodno sodelovanje v preteklosti ter izrazil prepričanje, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.

Celotna izjava za javnost je dostopna TUKAJ.