• Domov
  • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Ministrstvo za infrastrukturo je Skupnost občin Slovenije povabilo k usklajevanju Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE). Zakon ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe  obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Ker se vsebina zakona v precejšnji meri nanaša na naloge občin, smo ministrstvo zaprosili za sestanek, kjer bi lahko v dialogu lažje razumeli njihova pričakovanja in odzive občin. Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije je izredno pomembno, zato bi želeli, da so zakonske podlage dobro zapisane, tako, da lahko občine v okviru svojih pristojnosti kar največ prispevajo k rasti. O odgovoru ministrstva vas obvestimo.

Predloge in pripombe občin k zakonu zbiramo na naslovu sasa.kek@skupnostobcin.si do četrtka, 10.12.2020.