• Domov
  • Odprtje postopka za evidentiranje člana v Posvetovalno skupino za strategijo odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav

Skupnost občin Slovenije na poziv Zbornice komunalnega gospodarstva odpira postopek evidentiranja člana v Posvetovalno skupino za strategijo odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav.

Zaradi znane problematike na področju ravnanja z blatom v preteklem letu je na pobudo Slovenskega društva za zaščito voda (SDZV) in v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva (ZKG) pri GZS delovala neformalna delovna skupina za reševanje blata iz KČN, v katero se je poleg drugih deležnikov (kot so SDZV, ZKG, različna komunalna podjetja – upravljavci čistilnih naprav, Petrol d.d., Koto d.o.o., Kemis d.o.o., Coventina s.p) vključilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). V tem letu se je delovna skupina večkrat sestala in izmenjevala stališča glede možnih rešitev ter izvedla analizo – oceno dejanskih količin odpadnega blata na podlagi poročil o monitoringih KČN.

MOP je podal nekatere možne smeri odstranjevanja blata iz KČN v prihodnosti (predelava v nove gradbene materiala, monosežig kot del gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode). Izmenjavi mnenj in iskanju ustreznih rešitev je namenjena nova posvetovalna skupina za strategijo odstranjevanja blata iz KČN. Koordinacijo skupine prevzema ZKG. Posvetovalno skupino bodo sestavljali predstavniki MOP, predstavnik vsake reprezentativne organizacije občin in predstavniki ZKG. V posvetovalno skupino bodo, če se bo to izkazalo za potrebno, vabljeni tudi drugi strokovnjaki in deležniki s tega področja.

Skupnost občin Slovenije bo v posvetovalno skupino imenovala 1 predstavnika, ki ima na predmetnem področju izkušnje in katerega naloga bo udeležba na sestankih (za zdaj v obliki spletnih sestankov), koordinacija in uskladitev stališč, priprava rešitev, ki so primerne za vse občine in poročanje sekretariatu SOS za namene obveščanja članstva.  

Evidentira se lahko kandidat/kandidatka, zaposlena v občinski upravi občine članice, z znanjem na obravnavanem področju, na podlagi prispelega podpisanega prijavnega obrazca (priloženo), najkasneje do petka, 11. 12. 2020 do 13.00 ure. Prijave sprejemamo na naslov info@skupnostobcin.si ali Faks: 02 234 15 03.

DOPIS OBČINAM

OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE