• Domov
  • PREDSTAVNIKA SOS V DRŽAVNEM SVETU O ZAKONU O ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB IN ZAKONU O VRTCIH

Peter Misja, predsednik SOS in dr. Vladimir Prebilič, član glavnega odbora SOS sta se 23.11.2020 udeležila 55. seje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Na seji sta bila obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G), ki ju je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada.

Predstavnika SOS sta izpostavila nasprotovanje SOS in tudi Občine Cerklje na Gorenjskem k 13. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb v delu, ki določa, da občine lahko sofinancirajo obratovanje, vzdrževanje in izgradnjo žičniških naprav, ker ocenjujejo, da se občinska javna sredstva ne morejo namenjati za sofinanciranje tovrstnih stroškov. Posebej sta poudarila, da bi občine lahko zagotavljale sredstva za te namene le v primerih, ko so lastnice žičniškega sistema. Četudi se predlaga kot opcija (»lahko«), sta opozorila, da obstaja bojazen, da bodo nekateri upravljavci žičniških naprav zahtevali finančno pomoč občin, kar jih bo ponovno postavilo v nehvaležni položaj, zakonske rešitve pa bodo imele tudi finančne posledice za občinske proračune.

Kljub argumentom SOS, je komisija podprla predlog zakona s pojasnilom, da predlagana zakonska dikcija ni obvezujoča za občine, saj bodo finančne obveznosti občin nastale le v primerih, ko se bodo občinski organi v okviru prioritetnih razvojnih politik in finančnih zmožnosti odločili poskrbeti za vzdrževanje in obratovanje žičniškega sistema ali sofinancirali izgradnjo žičniške naprave.

Komisija Državnega sveta se je seznanila tudi s stališči SOS na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G). Predlog zakona je Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravilo zaradi nekaterih anomalij, med drugim se določa najvišji normativ števila otrok v kombiniranem oddelku (lahko se izreče globa) predpisuje se obvezen vpis v razvid izvajalcev in sankcije, razmejuje se dejavnost predšolske vzgoje in dejavnost varstva otrok in drugih storitev za predšolske otroke, dograjuje se institut varuha predšolskih otrok na domu, v skladu s koalicijsko pogodbo se ponovno uvaja brezplačen vrtec za drugega otroka, ki je hkrati s starejšim sorojencem vključen v vrtec, na novo pa se uvaja brezplačen vrtec za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka iz iste družine, čeprav otroci niso hkrati v vrtcu.

Poleg drugih pripomb, je za Skupnost občin Slovenije bilo predvsem moteče dejstvo, da ministrstvo v zakon ni vključilo določb v zvezi s financiranjem zasebnih vrtcev. Skupnost občin Slovenije je namreč pozivala (in na resornem ministrstvu že opravila pogajanja), da se 34. člen osnovnega Zakona o vrtcih z amandmaji odpre in spremeni tako, da se občinam določi pristojnost pri ustanavljanju zasebnih vrtcev ter s tem zagotovi večja avtonomija pri vodenju politike na področju predšolske vzgoje, ki je finančno eno najbolj obremenjujočih področij. Med drugim sta predstavnika SOS na seji izrazila pričakovanje, da bodo imele občine možnost odločanja o deležu, pogojih in okoliščinah financiranja zasebnih vrtcev na njihovem območju in da dobijo možnost zavrnitve financiranja zasebnega vrtca, če je v javnem vrtcu na njihovem območju dovolj prostih mest za vse otroke, ki so vključeni v zasebni vrtec. Predlagala sta, da se pravica zasebnega vrtca do sofinanciranja iz občinskega proračuna veže na predhodno soglasje občine na način, da se lahko občina samostojno odloči, ali potrebuje zasebni vrtec glede na (ne)zasedenost javne mreže in potrebe staršev.

Dogovora na najbolj perečem področju tudi na seji komisije Državnega sveta ni bilo – ministrstvo bo z naslednjim predlogom zakona uredilo to vprašanje, napovedalo pa je tudi imenovanje delovne skupine, v katero bodo povabljeni tudi predstavniki reprezentativnih organizacij občin. Komisija Državnega sveta je sicer predlagala sprejetje predloga zakona, MIZŠ pa pozvala, da čim prej pripravi napovedani nov predlog zakona, ki bo urejal problematiko financiranja zasebnih vrtcev  po predlogu SOS in ostala odprta vprašanja.