• Domov
  • STALIŠČA SOS DO POKRAJINSKE ZAKONODAJE PREDSTAVLJENA V DRŽAVNEM SVETU

Državni svet je kot koordinator projekta ustanovitve pokrajin 26. novembra 2020 organiziral posvet, kjer so bili predstavljeni osnutki obsežne in kompleksne pokrajinske zakonodaje ter odgovorjena nekatera ključna druga odprta vprašanja, ki so se v povezavi s tem pojavila.

Predsednik SOS Peter Misja je v svojem pozdravnem nagovoru spregovoril o dolgi poti, ki smo jo kot organizacija, ki je s spodbujanjem k oblikovanju pokrajin pričela že pred leti, prehodili, da bi se približali uresničitvi pokrajin. Govoril je pomenu pokrajin kot pomembna politična in strateška usmeritev slovenskih občin, ki so do sedaj opravile levji delež na področju zagotavljanja pogojev za življenje prebivalk in prebivalcev v različnih delih Slovenije. Izpostavil je stališče SOS, da je ključnega pomena opredelitev, katere naloge bodo opravljale pokrajine, kaj država in kaj občine ter, da nujno potrebujemo razvojne pokrajine, ki bodo upoštevale zaključene celote in bodo zagotavljale decentraliziran enakopraven razvoj Slovenije in posameznih zaključenih celot v pokrajini. Poudaril je, da z njimi mora biti mogoče zaustaviti nekatere negativne trende v skladnem regionalnem razvoju in okrepiti pozitivne razvojne potenciale v različnih delih Slovenije.

Županje in župane ter občinske svete je še pozval, da v naslednjih mesecih skrbno proučijo osnutke pokrajinskih zakonov in katalog s predvidenimi pristojnostmi in nalogami. Ta podaja pregled nalog po 157 zakonih, ki se bi naj postopoma do leta 2030 prenesle v pristojnost pokrajin. Katalog bo pregledala tudi Skupnost občin Slovenije, ki bo po besedah predsednika Misje pri podaji pripomb »iskala konsenz, dobre rešitve in politično soglasje, pri tem pa ne bo zgubila izpred oči osnovnih vodil: da je potrebna jasna razmejitev pristojnosti med lokalno samoupravo, državo in pokrajino. In, da so potrebni ustrezni viri za doseganje avtonomnosti pokrajin. Pa seveda tudi občin, ki bodo svoje naloge morale izvrševati kvalitetno in z odgovornostjo do občank in občanov še naprej.«