• Domov
  • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov

Spreminja se Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Ureja se v treh določbah in sicer:

  • člen se v peti alinei petega odstavka spreminja na način, ki omogoča enoznačno razumevanje upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz točke b) pod 1.5 in točke c) pod 1.5 1. dela priloge 1.
  • mejna vrednost za prah se za peči v cementarnah, v katerih se sosežigajo odpadki, zmanjša iz 30 mg/m3 na 20 mg/m3. Mejna vrednost za prah se spreminja za namen enostavnejše preglednosti omejevanja emisij v zrak iz peči v cementarnah, v katerih se sosežigajo odpadki.
  • dopolnitev točke 2.5 v prilogi 3 se izvede za namen doslednega prenosa določbe drugega pododstavka točke 2.7 dela 6 Priloge VI Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN).

Sprememba in dopolnitev Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16) nima vpliva na pogoje obratovanja obstoječih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov. Obstoječe naprave so prilagojene vseh zahtevam zakonodaje. Sprememba in dopolnitev uredbe se uvaja za namen boljše preglednosti določb, ki bodo predvsem dobrodošle upravljavcem morebitnih novih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov v postopku pridobivanja dovoljenj.

Pripombe na predlog uredbe sprejemamo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 21. 1. 2021.