• Domov
  • Spremenjen Pravilnik o o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov

V petek, 5. 2. 2021, v Uradnem listu RS št. 16/21 objavljen Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

Celovito se bo sistem obratovalnega časa gostinskih obratov spreminjal po sprejemu novega Zakona o gostinstvu, trenutna sprememba pravilnika se nanaša zgolj na 4. člen, v katerem se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka, lahko samoupravna lokalna skupnost v aktu, sprejetem na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16; v nadaljnjem besedilu: ZGos), v primerih revitalizacije mestnih jeder, izboljšanja privlačnosti naravnih in kulturnih znamenitosti ali spodbujanja gospodarskega razvoja določenega območja za gostinske obrate iz prejšnjega odstavka določi redni obratovalni čas v skladu s prvim odstavkom 3. člena. Pri tem mora upoštevati bistvene okoliščine določenega območja, kot so na primer: namenska raba določenega območja, vrsta gostinskega obrata, zaprti ali odprti tip gostinskega obrata. Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas.«.  

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili pojasnilo za navedene spremembe, ki je dostopno na tej povezavi: Dopis_sprememba_obratovalni čas.

Navedene spremembe se bodo lahko udejanjile po preklicu epidemije Covid-19 oz. sprejetih odlokov o zaprtju gostinskih lokalov. Lahko pa v vmesnem času tiste občine, ki to želijo, sprejmejo ustrezne akte.