• Domov
  • Razprava glede ključnih vprašanj na področju varovanja okolja in podnebnih sprememb

V sredo, 10. februarja 2021 je potekala spletna delavnica ožje delovne skupine MKGP za vsebinsko področje Varovanje okolja in podnebne spremembe , ki se jo je med drugim udeležil tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije, mag. Milan Repič, župan občine Benedikt.  Namen prve virtualne delavnice v seriji delavnic je bil pričeti fokusirano razpravo glede ključnih vprašanj na področju ciljev varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe.

Osrednji del razprave je bil Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027, krovni programski dokument za izvajanje Skupne kmetijske politike (SKP) v državah članicah od leta 2023 dalje, ki  predstavlja t.i. „Naslednik Programa razvoja podeželja RS 2014-2020“. Kot celota je dokument podvržen tudi celoviti presoji vplivov na okolje. Njegovo vsebino močno uokvirja močna „reorientacija“ SKP v smeri potrošnika, okolja in podnebja in sicer s pomočjo 9 specifičnih ciljev ter sistemi znanja, inovacij  in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželskih območjih (AKOS). Članice in člani so na delavnici prejeli tudi informacijo o večletnem finančnem okviru 2021-2027 in sicer o razpoložljivih sredstvih za Slovenijo v vrednosti 1,8 milijard evrov. Zbrani so pregledali tudi opravljeno delo v letu 2020 v sklopu priprave Strateškega načrta. Za opredeljene specifične cilje so predstavili tudi predlagane posamezne intervencije.

Razprava je bila osredotočena tudi na druge vidike varovanja okolja in podnebne spremembe. V okviru zakonodajnega svežnja o reformi SKP po 2020 so spregovorili še so o zeleni arhitekturi in Shemi za okolje in podnebje – SOPO. Namen sheme je v podpori trajnostni kmetijski proizvodnji in ohranjanju trajnostnih kmetijskih praks, ki prispevajo k ciljem na področju trajnostnega in učinkovitega gospodarjenja z naravnimi viri. Dodatno so spregovorili še o okoljskih, podnebnih in drugih upravljavskih obveznostih, ki jih določa 65. člen Uredbe o strateških načrtih ter so vezana na kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (t.i. „KOPOP“), ekološko kmetovanje, ohranitveno kmetijstvo, agroekologijo (majhne kmete), ekoredemecije ter izvajanje ukrepov iz načrtov upravljanja zavarovanih območij. Pri intervenciji ekološkega kmetovanja so med drugim spregovorili o predhodnem in rednem usposabljanju ter svetovanju upravičencev, pri dobrobiti živali pa o tem, da se bo poleg prašičev, goveda in drobnice intervencija izvajala tudi za perutnino.

Delavnica se je zaključila z razpravo na štirih ključnih področjih: ekološko kmetijstvo in dobrobit živali, biodiverziteta, naravni viri (voda, tla, zrak) in podnebne spremembe ter shema za podnebje in okolje – SOPO. Pomembne ugotovitve razprave bodo obravnavali pri nadaljnjem delovanju.