• Domov
  • 13. SEJA PREDSEDSTVA SOS -ZAKON O VARSTVU OKOLJA in PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU

Spletna seja predsedstva SOS, 10. 3. 2021 – seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije sta se udeležila Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in direktor direktorata za okolje Gregor Klemenčič k temi Zakona o varstvu okolja. »Prenosa pristojnosti na občinske inšpekcije ne bo, Zakon o varstvu okolja med drugim prinaša manjše stroške za odvoz odpadkov,« pravi minister Vizjak.

Minister Vizjak je povedal, da je ob prenovi Zakona o varstvu okolja ključna čim večja debirokratizacija postopkov, vendar ne na račun varstva okolja. Kot je minister povedal, je ena izmed ključnih rešitev zakonodajnega predloga povezana z ravnanjem z odpadki, ker se skozi novi zakon začne v celoti izvajati razširjena proizvajalčeva odgovornost. To pomeni popolno sledenje načelu, da tisti, ki daje embalažo na trg za njo v celoti poskrbeti in popolna implementacija evropske direktive. Prav tako bodo zavezani vsi, ki dajejo embalažo na trg in ne več zgolj tisti, ki je dajejo na trg več kot 15 ton letno. Implementacija tega določila bo prinesla finančno razbremenitev gospodinjstev. Danes namreč del stroškov (zbiranje in prevoz na center za ravnanje z odpadki, delno tudi obdelavo odpadkov) krijejo uporabniki dobrin preko položnic, zaradi novega sistema pa bo tudi strošek za gospodinjstva nekoliko manjši. Minister je povedal še, da se s tem ukrepom zasleduje cilj zmanjšanja odpadne embalaže v mešanih komunalnih odpadkih, tako da bo na razpolago več sekundarnih surovin za predelavo. Priznal pa je, da na ministrstvu pričakujejo nekaj negodovanja zaradi korenitih sprememb za družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki bi po predlogu po novem prevzemale posamezne masne tokove in ne več različnih v različnih odstotkih.

V okviru predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila pozdravljena ureditev proizvajalčeve odgovornosti, v skladu s katero bodo proizvajalci krili celotne stroške ločenega zbiranja ter odvoza embalaže, saj bo to nekoliko znižalo stroške gospodinjstev.

V nadaljevanju je SOS predlagala uvedbo regulativnih peskovnikov in eksperimentalnih klavzul, kot je to dobra praksa v Zakonu o pravilih cestnega prometa. Tudi na področju varovanju okolja bi morala biti omogočena pravna podlaga za eksperimentalne ureditve, ki v danem trenutku še niso zakonsko urejene. Če namreč želimo stopiti korak bližje implementaciji sodobnih rešitev krožnega in s pametnimi rešitvami podprtega gospodarstva ter zmanjšati pritiske na okolje, je po mnenju Skupnosti občin Slovenije nujno, da v slovenski zakonodaji te klavzule prevzamemo, občinam pa omogočimo, da jih uporabijo na mikroobmočjih in po testni fazi razširjajo.

V okviru razprave na temo hierarhije odpadkov in poti h krožnemu gospodarstvu je minister Vizjak županom predstavil še načrte države na področju ravnanja z odpadnim blatom in komunalnimi odpadki. V načrtu je namreč, da se omogoči izgradnjo monosežigalnic za odpadno komunalno blato s poprejšnjo ekstrakcijo fosforja ter uporabo končnega produkta v nove namene. Predvideno je, da se izvaja kot gospodarska javna služba občin in ne države, v načrtu pa je državno sofinanciranje izgradnje. Kar zadeva področje sežiganja komunalnih mešanih odpadkov je minister povedal, da bo to državna gospodarska javna služba, ministrstvo pa je z mestnimi občinami Celje (obstoječ objekt s povečanjem kapacitete),    Ljubljana, Maribor in občino Kočevje že podpisalo pismo o nameri izgradnje sežigalnic, zato se minister nadeja, da bomo v Sloveniji imeli v naslednjih letih zadostne kapacitete termične obdelave te vrste nereciklabilnih  odpadkov.

Na predsedstvu je bila izpostavljena tudi tematika prenosa novih nalog na občine oziroma občinsko inšpekcijsko službo, predvsem na področju nadzora nad izvajalci gospodarskih javnih služb varstva okolja. Minister Vizjak je povedal, da se je ministrstvo odločilo odstopiti od predloga prenosa pristojnosti na občine.

V okviru seje predsedstva SOS so se županje in župani seznanili z do sedaj znanimi aktivnostmi glede predsedovanja Slovenije Svetu EU z vidika sodelovanja občin. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in predsednik slovenske delegacije v Odboru regij je povedal, da trenutno potekajo intenzivne izmenjave mnenj z državno ravnjo na področju priprav na predsedovanje, saj se zaradi trenutnega epidemiološkega stanja preigrava več možnosti, predvsem glede organizacije dogodkov v Sloveniji, kjer se pričakuje aktivno vlogo reprezentativnih skupnosti občin. Trenutno so prioritetne teme na področju lokalne samouprave, ki so jih uspeli uskladiti zmanjšanje razvojnih razlik med regijami skozi implementacijo kohezijske politike in načrta za okrevanje in obnovo, pomen prometne integracije držav zahodnega Balkana z EU, med predlaganimi temami pa sta bili tudi področji Mesta in regije EU k okrepljeni pobudi za opraševalce in Izvajanje instrumenta za obnovo in odpornost.

V načrtu naj bi bila seja predsedstva sveta EU v Sloveniji v mesecu septembru, v oktobru naj bi potekal v Sloveniji dogodek na temo pametnih vasi, predvidene pa so tematske konference na državni in ministrski ravni. Še pred pričetkom predsedovanja pa bi naj bi meseca junija ponovno obiskal Slovenijo predsednik Odbora Regij (prvič je to bilo leta 2016). Dogovor o tem je sicer še v teku.

Celotna izjava za javnost je dostopna tukaj.