• Domov
  • Pojasnilo glede 95. člena Zakona o javnem naročanju z vidika varstva kulturne dediščine

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo (direktorat za javna naročila) posredovala predlog za spremembo Zakona o javnem naročanju v 95. členu, in sicer z vidika izvajanja zakona na področju varstva kulturne dediščine.

Težava se je nanašala na posege na kulturnih spomenikih (državnega in lokalnega pomena), ki so izredno zahtevni ter vrsta zahtev izhaja iz potrebnih in zahtevanih prilagoditev, ki jih določi pristojni ZVKDS oz. območna enota. Zato je finančni okvir praviloma presežen, zaradi določenih nujnih posegov (takojšnja izvedba) je potrebno tudi postopno reševanje določenega obsežnejšega problema (za katerega ZVKD še ne izda takoj končnih rešitev, ampak jih vmes tudi spreminja) ter sprotno naročilo takih posegov.

Zato smo v imenu občin članic SOS podali predlog, da se določi oz. definira posege na razglašenih objektih (kulturni spomeniki državnega in/ali lokalnega pomena) kot izjemo, kjer je dovoljeno povišanje tudi za več kot 30% (ter enostavnejše postopke na strani investitorja v zvezi s tem). Predlagali smo, da mejno vrednost na posegih na kulturnih spomenikih bi bilo potrebno torej dvigniti oz. odpraviti ali na nek način primerneje oblikovati.

S strani MJU smo prejeli odgovor iz katerega izhaja, da veljaven zakon v 95. členu že omogoča zadosten (oz. z vidika EU direktiv dopusten) manevrski prostor. Natančneje lahko preberete tukaj.