• Domov
  • Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot – v usklajevanju

Na portalu eDemokracija je objavljen Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot  s prilogami.

Predloge in pripombe lahko pošljete do ponedeljka, 29.3.2021 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot je namenjen zlasti upravljavcem naravni vrednot, zavarovanih območij, katerih naloga je, da informirajo obiskovalca, da vstopa na naravovarstveno pomembno območje, da obiskovalce informira o pomenu in vrednotah narave, pa tudi o želenem načinu obnašanja na teh območjih.

Ob pregledu stanja v naravi na področju označevanja naravnih vrednot in drugih naravovarstveno pomembnih območji se je izkazalo, da:

– so ponekod označitve v nasprotju z določbami veljavnega Pravilnika

– je pravilnik preveč omejujoč in ne dovoljuje vseh izkazanih potreb po označevanju na terenu.

Pri pripravi sprememb pravilnika sta bili upoštevani zgoraj zapisani ugotovitvi, kar pomeni, da so pri spremembah sledili stanju v prostoru in spremembe pravilnika naravnali tako, da je dopuščeno več barvnih in konstrukcijskih variant oblikovanja znakov, pa vendar da se ob tem dosega prepoznavnost označevanja najvrednejših območij narave na ravni Slovenije. Enotno podobo znakov tako oblikuje dosledna uporaba in položaj naravovarstvenega simbola ohranjanja narave – pentlja, predpisana barvna sklala, pisava ter velikost in sestavljivost znakov.

Zato se predlaga sprememba Pravilnika, ki bo omogočila več različnih variant označevanja, ob doslednem upoštevanju elementov s katerimi se doseže prepoznavnost označevanja na ravni Slovenije. Priloga se nadomesti z novo prilogo 1 : Obvezni elementi in značilnosti znakov  ter obvezni načini njihove uporabe pri vrstah znakov in Priloga 2: Usmeritve za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov, ki sta sestavni del tega pravilnika.

Z namenom doseganja enotne, pa tudi enostavnejše izvedbe določil pravilnika, spremlja spremembo pravilnika tudi Priročnik za izvajanje Pravilnika. Priročnih vsebuje možne načine oblikovanja znakov in tudi tehnične načrte za izvedbo najpogosteje uporabljenih znakov.

 

 


Nazadnje posodobljeno: