• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu

V strokovno usklajevanje smo prejeli delovno gradivo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu.

Cilj predlaganih normativnih rešitev je, omogočiti upravnemu sodišču vodenje postopkov brez nepotrebnega odlašanja in ob zagotavljanju varstva (ustavnih) pravic strank v teh postopkih. Med najpomembnejše predloge sprememb in dopolnitev veljavne ureditve spadajo sprememba sestave upravnega sodišča, po kateri se senatno sojenje, razen v ozko določenih primerih, nadomešča z odločanjem po sodniku posamezniku, obvezna izvedba glavne obravnave v vseh zadevah, razen ozkega nabora izjem, možnost izdelave sodbe s skrajšano obrazložitvijo ter druge procesne rešitve, ki bodo omogočile, da se s skrbnim in vnaprej pripravljenim postopanjem na glavni obravnavi udejanja načelo koncentrirane glavne obravnave. Predlog zakona prinaša tudi nov obnovitveni razlog, ki ga predstavlja odločba Evropskega sodišča za človekove pravice, s katero je bila ugotovljeno, da so bile stranki kršene njene konvencijske pravice in so izpolnjeni tudi drugi pogoji, kot jih določa predlog zakona.

Spreminja se tudi 17. člen ZUS-1. S predlagano spremembo petega odstavka 17. člena se določa, da Vlada oziroma župan lahko namesto organa, ki je odločal v končnem postopku, kot zastopnika določi državno ali občinsko odvetništvo, lahko pa tudi odvetnika ali odvetniško družbo. S slednjim se lokalnim skupnostim, ki nimajo ustanovljenega občinskega odvetništva ali medobčinskega odvetništva ali določenega občinskega odvetnika, omogoča, da za zastopanje pooblastijo odvetnika ali odvetniško družbo. Enako možnost ima po predlogu tudi država.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše predloge in stališča nam prosimo posredujte najkasneje do torka, 23. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.