• Domov
  • Turistična in promocijska taksa za poslovne goste – pojasnilo MGRT

Na SOS smo prejeli vprašanja občin v zvezi s pobiranjem in obračunavanjem turistične takse za poslovne goste. SOS je v izogib napačnim interpretacijam za pojasnilo zaprosil MGRT.

Vprašanje:

Vljudno prosimo za pisno pojasnilo občinam glede pobiranja turistične in promocijske takse v času epidemije za poslovne goste. Ugotavljamo, da prihaja do različnih interpretacij tako s strani nastanitvenih obratov kot občin. Nekateri dosledno nakazujejo takso za poslovni namen do 30 dni, nekateri menijo, da takse ni potrebno plačati, ker ne gre za turistično dejavnost. Pojasnilo, ki ste ga pripravili in s katerim je SOS vse občine seznanil očitno ne zadostuje  https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2020/11/pojasnilo-mgrt-oprostitev-takse-ajpes-sos-dopis-tt-pojasnilo-11.11_.pdf.

 

Odgovor MGRT:

Na začetku pojasnjujemo, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ni pristojno za podajo avtentičnih razlag zakonov, ki je v izključni pristojnosti Državnega zbora RS. Kot organ lahko podajamo pojasnila v zvezi z zakonsko ureditvijo na področjih, kjer smo stvarno pristojno ministrstvo ter oblikujemo neobvezujoča pravna mnenja oziroma strokovna stališča. V nadaljevanju podajamo neobvezujoče pravno mnenje v zvezi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, ZSRT-1), medtem ko vsa vprašanja, ki se navezujejo na Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16), je za podajo odgovora pristojno Ministrstvo za notranje zadeve.

Pojasnilo, dopis – oprostitev turistične takse, številka 322-3/2020/36 z dne 11. 11.2020 se je vezal na takrat veljavni Odlok, ki je v tretjem odstavku 2. člena Odloka določal izjeme za ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih. Dopis je bil usklajen tudi z AJPES, MNZ in vami. Podalo se je pojasnilo, katerim osebam ni potrebno plačevati turistične takse, poleg izjem, ki so že navedene v 18. členu  ZSRT-1, ki koristijo nastanitev v nastanitvenem obratu iz razloga potreb zaradi epidemije COVID-19.

Kar se tiče plačevanja turistične in promocijske takse ostaja vse enako kot do sedaj, v skladu z ZSRT-1. Konkretno, vezano na oprostitev plačila turistične takse v skladu z deveto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1. ki se nanaša na osebe, ki so na začasnem delu v Sloveniji in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni (torej je gost prijavljen ves čas njegovega bivanja v nastanitvenem obratu). Nastanitveni obrati so določeni v šesti alinejo 2. člena ZSRT-1. Za prvih 30 dni bivanja se osebi, ki je na začasnem delu, zaračuna polna vrednost turistične takse (od 31. dne dalje) pa se upošteva oprostitev plačila, v koliko z občinskim predpisom ni določeno drugače.

V primeru oseb (delavcev), ki so na začasnem delu neprekinjeno več kot 30 dni, se le-te prijavlja v sistem eTurizem AJPES z enim samim vnosom. V sklopu polja »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« se izbere postavko »oprostitev – začasno delo nad 30 dni«. V kolikor v sistem eTurizem prijavite osebo, ki je na začasnem delu in prebiva v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni, ob prijavi pa izberete postavko »oprostitev – začasno delo nad 30 dni«, bo v nadaljnji obdelavi podatkov za potrebe občin, v t.i. distribucijskem modulu, upoštevano naslednje:

–        za prvih 30 dni prijave se bo za osebo (delavca) na začasnem delu upoštevalo 30 polnih turističnih taks,

–        za nadaljnje dni prijave (od 31. dne naprej) se bo upoštevala oprostitev takse.

V kolikor so v občinskem odloku osebe na začasnem delu navedene med oprostitvami, poročevalec izbere eno izmed postavk: »oprostitev – predpis občine«, »polovično plačilo (50%) – predpis občine« ali »delno plačilo – predpis občine« in skladno s predpisano višino oprostitve za prvih 30 dni ne zaračuna turistične takse oziroma zaračuna turistično takso polovično ali v predpisanem deležu.

Osebe (delavci), ki so na začasnem delu neprekinjeno več kot 30 dni, so v sistemu eTurizem lahko prijavljene za obdobje največ 90 dni, v primeru daljšega bivanja je treba prijaviti začasno prebivališče na upravni enoti. Ob prijavi začasnega bivališča, oseba ni več zavezanec za plačilo turistične takse.