• Domov
 • Noveliran seznam kopalnih voda

Ministrstvo za okolje in prostor RS je pripravilo noveliran seznam kopalnih voda in osnutek Uredbe o spremembi uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda z eno samo spremembo, da se obstoječo Prilogo 1 nadomesti z novo Prilogo, ki vključuje noveliran seznam kopalnih voda. Vaše predloge in pripombe lahko pošljete do 29. aprila 2021 na sasa.kek@skupnostobcin.si.

ZVO v 23. členu določa, da Vlada RS določi standarde kakovosti okolja, ciljne, opozorilne, alarmne in kritične vrednosti, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem povezane ukrepe, pri čemer upošteva tudi možne učinke celotne in skupne obremenitve okolja.  Vlada RS določi kopalne vode in seznam kopalnih voda in njihove geografske meje ministrstvo letno pregleda in pripravi predlog sprememb in dopolnitev, če so izpolnjeni pogoji za določitev novih ali za spremembo obstoječih kopalnih voda.

Noveliran seznam obsega 41 kopalnih voda in ne več 48. V obrazložitvi je ministrstvo zapisalo, da je do sprememb je prišlo, ker nekatere obstoječe kopalne vode ne ustrezajo več kriterijem in zato niso več na  seznamu. Hkrati je na noveliran seznam uvrščenih več novih območij, ki ustrezajo kriterijem za določitev kopalnih voda in za katera obstaja tudi interes lokalnih skupnosti, nekatere kopalne vode pa so združene ali pa se prilagodi območje kopalne vode glede na novo stanje na terenu.

Obstoječe kopalne vode, ki zaradi neizpolnjevanja kriterijev za določitev kopalnih voda, niso več na noveliranem seznamu so:

 1. SI18VT77, VT Krka Soteska-Otočec, Kopalno območje Krka, Straža – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 2. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Sodevci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 3. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Radenci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 4. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Podbrežje-Fučkovci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 5. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Primostek – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 6. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Dragoši-Griblje – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 7. SI5VT3, VT Morje Lazaret-Ankaran, Kopalno območje Debeli rtič – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev, kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi.
 8. SI5VT3, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Salinera-Pacug – ne izpolnjuje kriterija o kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi,
 9. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Simonov zaliv-Strunjan – ne izpolnjuje kriterija o kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi,
 10. SI6VT330, kMPVT Soča Soške elektrarne, Kopalno območje Soča v Kanalu – prisotnost večjih nihanj v vodostaju reke – neizpolnjevanje kriterija hidromorfološke razmere,
 11. SI6VT330, kMPVT Soča Soške elektrarne, Kopalno območje Soča pri Solkanu – prisotnost večjih nihanj v vodostaju reke, raba voda za namene kajak steze – neizpolnjevanje kriterija hidromorfološke razmere.

Obstoječe kopalne vode, ki imajo prilagojeno območje in/ali poimenovanje v noveliranem seznamu so:

 1. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Prelesje-Kot – obstoječa kopalna voda ne zadosti več kriterijem po številu kopalcev, zato se z noveliranim seznamom Prelesje-Kot območje zmanjša in združi z novo pobudo Kolpa-Dol – nova kopalna voda – Kopalno območje Kolpa, Dola-Prelesje-Kot,
 2. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje, Učakovci-Vinica – območje se prilagodi (zmanjša) tako, da ne posega več v območje, kjer so postavljene tehnične ovire,
 3. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Fiesa-Piran – območje se prilagodi le na območje kampa Fiesa, saj se na ta način izloči območje, kjer so prisotni erozijski procesi,
 4. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Obmorsko kopališče Plaža Krka Zdravilišče Strunjan se preimenuje na pobudo imetnika vodne pravice. Novo poimenovanje: Obmorsko kopališče Terme Krka-Talaso Strunjan,
 5. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopališče Hoteli morje se preimenuje na pobudo imetnika voden pravice. Novo poimenovanje: Plaža Meduza Lifeclass.

Nova območja kopalnih voda na noveliranem seznamu so:

 1. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Dol-Prelesje-Kot,
 2. SIV5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Rt Punta-pomol,
 3. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopalno območje Fornače,
 4. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopalno območje Rt Seča,
 5. SI62VT13, VT Idrijca Povirje-Podroteja, Kopalno območje Idrijska Bela, Lajšt,

Okvirni grafični prikaz novih kopalnih voda je priložen h gradivu. Podrobnejše grafične podlage se bodo skladno z Uredbo pripravile na podlagi potrjenega seznama kopalnih voda, to je s sprejemom spremembe Uredbe. Na podlagi potrjenega seznama se skladno z 18. členom Uredbe za vsako kopalno vodo pripravi profil kopalne vode v okviru katerega se tudi v ustrezni prostorski podlagi prikaže kopalne vode in se jih objavi v Vodnem katastru.