• Domov
  • Odslej brez sofinanciranja MGRT za namen osnovne komunalne infrastrukture za Rome

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je Urad Vlade RS za narodnosti (urad) obvestilo, da bo v prihodnje svoj pristop k naslavljanju izzivov regionalnega razvoja v zvezi z romsko skupnostjo spremenilo. Nadaljnje dodeljevanje sredstev za izgradnjo osnovne komunalne infrastrukture prek javnih razpisov po mnenju MGRT ni več smiselno.

MGRT bo tako v prihodnje na podlagi 14. člena ZSRR-2 podpiral le tiste projekte iz regionalnih razvojnih programov (RRP), ki uresničujejo razvojne prioritete razvojne regije. Podprti bodo predvsem projekti, ki bodo problematiko romskih skupnosti naslavljali širše oziroma celoviteje in ne samo na ozkem področju, kot je zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. V zvezi s tem MGRT predlaga, da se občine, kjer živi romska skupnost, aktivno vključijo v postopek priprave RRP, ki trenutno poteka na ravni vseh razvojnih regij, pri čemer bi bilo smiselno, da začnejo občine na tem področju medsebojno aktivneje sodelovati ter oblikovati skupne projekte, ki bodo izkazovali širši, ne zgolj lokalni vpliv.