• Domov
  • Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov

Vlada RS se je na včerajšnji seji seznanila s predlogom Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 ter za podpis pooblastila ministra za javno upravo Boštjana Koritnika.

Upoštevaje vsebino Dogovora je Ministrstvo za javno upravo pripravilo predlog aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND). Aneks h KPND in tudi drugi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev bodo lahko uveljavljeni najkasneje 1. junija 2021.

Dogovor prinaša naslednje:

Regres za prehrano med delom znaša 4,30 evra

Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji v trajanju nad 12 ur znaša 21,39 evra, v trajanju nad 8 do vključno 12 ur znaša 10,68 evra in v trajanju 6 do 8 ur znaša 5,16 evra.

Ohranjata se višja višina solidarnostne pomoči za člane reprezentativnega sindikata.

Terenski dodatek znaša 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur.

Usklajevanje zneskov: Višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja več kot dva kilometra.

Določi se povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov.

Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice.

Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanja prakse se določijo v naslednjih višini:

  • za študente v višini 172 evrov mesečno,
  • za dijake v višini 86 evrov mesečno.

Zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih

Dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri katerih se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu.

Regres za letni dopust v letu 2021 se določi v višini 1.050 evrov in se javnim uslužbencem izplača 4. junija 2021.