• Domov
  • Ponovni poziv MGRT k sprejemu Odlokov o pokopaliških redih

Direktorat za notranji trg Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je na reprezentativna združenja občin ponovno naslovil poziv k sprejemu Odlokov o pokopaliških redih v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

MGRT navaja podatke o številu občin s sprejetimi odloki in podeljenimi koncesijami, opozarja, da je 24-urna dežurna služba obvezna gospodarska javna služba in navaja obveznosti poročanja. MGRT navaja tudi, da bodo postopali v skladu z določbami 64. (nadzor ministrstev nad zakonitostjo aktov iz pristojnosti lokalnih skupnosti) in 65. člena (opozorila ministrstva nadzornemu organu lokalne skupnosti) Zakona o državni upravi in 90. a členom Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da če občina ne opravlja ali v nasprotju z zakonom opravlja z zakonom določene naloge iz svoje izvirne pristojnosti, mora pristojno ministrstvo opozoriti pristojni občinski organ in mu predlagati način izvršitve posamezne naloge ter določiti rok. Ta člen določa tudi, da če občina ne ravna v skladu z opozorilom in predlogom iz prejšnjega odstavka in pristojno ministrstvo ugotovi, da občina ne zagotavlja skupnih potreb in interesov svojih prebivalcev in bi utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje, mora pristojno ministrstvo občini naložiti izvedbo naloge z odločbo. Če občina ne izvrši odločbe v določenem v roku, jo izvrši ministrstvo v skladu z določbami zakona, ki ureja upravno izvršbo.

Na tej povezavi je dostopen dopis MGRT – Sprejem Odlokov o pokopaliških redih v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Spomnimo še, da je Skupnost občin Slovenije 7. 1. 2021 vsem občinam članicam poslala zbir gradiv, ki so lahko občinam v pomoč pri izvajanju Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V kolikor želite, da vam gradiva ponovno pošljemo sporočite na sasa.kek@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: