• Domov
  • Sredstva za občine v Triglavskem narodnem parku za leto 2022

Zakon o Triglavskem narodnem parku v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi in sporoči parkovnim lokalnim skupnostim višino sredstev iz tega odstavka pred predložitvijo državnega proračuna oziroma sprememb državnega proračuna Državnemu zboru. Sredstva se zagotovijo na posebni proračunski postavki v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za okolje in prostor.
Dne 20. 5 . 2021 je resorno ministrstvo občine obvestilo o višini pripadajočih sredstev za leto 2022. Dopis tukaj