• Domov
  • Anketa – stroški občin za čiščenje smetenja

Iz SOS smo občine že povabili k oddaji predlogov in pripomb k Uredbi o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. S tem v zvezi smo 3. 6. 2021 in 16. 6. 2021 z MOP, komisijo SOS za GJS in drugimi deležniki izvedli posvetovalna spletna sestanka, glede ocene stroškov za čiščenje smetenja na javnih površinah (praznjenje koškov, pometanje, pobiranje smeti v parku ali na plaži…) in pripravili nekaj vprašanj za anketo. Uredba predvideva, da bodo morali proizvajalci z uredbo določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo občinam povrniti stroške za »njihov« prispevek k smetenju, zato vas prosimo, da občinske stroške smetenja sporočite do 30. 6. 2021.

Osnutek uredbe predvideva začetek izvajanja od 1. 1. 2023.

ZVO določa (149. člen) obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, ki so:

1. oskrba s pitno vodo,

2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,

5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in

6. urejanje in čiščenje javnih površin.

ZUREP določa (3. člen), da je javna površina je grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina; Prosimo, če si vzamete nekaj minut in odgovorite na naslednja vprašanja.

Za vprašanja se lahko obrnete na SOS: kontaktna oseba je Barbara Horvat, barbara.horvat@skupnostobcin.si.

ANKETA JE DOSEGLJIVA NA TEJ POVEZAVI

PROSIMO ZA ODGOVORE DO 30.6.2021