• Domov
  • Predlog zakona o plačilnih in spremljajočih storitvah ter Predlog Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov

Na portalu E-demokracija sta bila objavljena predloga zakona:

  • Predlog Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov,  zajema širši krog subjektov in razmerij med temi subjekti predlagatelj ocenjuje, da je potrebno ta razmerja in posebnosti v zvezi z izmenjavo e-računov in drugih e-dokumentov urediti s posebnim zakonom in podzakonskimi predpisi. Predlog zakona ureja tudi vzpostavitev in vodenje enotnega nacionalnega registra prejemnikov in izdajateljev e-računov in e-dokumentov ter ponudnikov e-poti (v nadaljnjem besedilu: Register eposlovanja), ki ga bo vodila Gospodarska zbornica Slovenije. Zaradi zagotavljanja varne in zanesljive izmenjave e-računov in e-dokumentov ter kakovosti teh storitev, ureja predlog zakona obveznosti ponudnikov e-poti ter preglednost njihovega poslovanja in zaračunavanja stroškov ter nadomestil in obveznosti v zvezi s hrambo podatkov in e-računov. V primerjavi z obstoječim ZOPSPU-1, ki ureja obveznost izmenjave e-računov za poslovne subjekte, ki vstopajo v obligacijska razmerja s proračunskimi uporabniki oziroma naročniki, se s predlogom tega zakona obveznost izmenjave e-računov razširja na vse gospodarske subjekte in njihova medsebojna obligacijska razmerja. To pomeni, da morajo poslovni subjekti izdajati drugim poslovnim subjektom izključno e-račune.

    Predlog zakona predvideva varovanje potrošnikov tako, da tej kategoriji prejemnikov e-računov omogoča, da se prostovoljno odločijo, ali bodo prejemali e-račune ali pa klasične račune v fizični / papirni obliki. Poslovni subjekti in proračunski uporabniki lahko potrošnikom izdajajo e-račune, če je potrošnik podal soglasje oziroma je tako predhodno dogovorjeno s pogodbo ali splošnimi pogoji poslovanja, ki se uporabljajo in veljajo kot pogodba. Kadar poslovni subjekt ali proračunski uporabnik izda e-račun potrošniku, mora e-računu priložiti vizualizirano vsebino računa v PDF, TIFF ali drugem standardnem formatu, ki omogoča preprost vpogled v vsebino računa. Potrošnik lahko kadar koli prekliče soglasje za prejemanje e-računov in od poslovnega subjekta ali proračunskega uporabnika zahteva, da mu račune pošilja v papirni obliki. Predlog zakona poleg obveznih podatkov na e-računu, določenih z Direktivo 2014/55/EU, ureja tudi enkratno identifikacijsko oznako e-računa, ki se programsko ustvarja v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS ali davčni organ) na podlagi določenega niza podatkov in je potrdilo, da je bil izdani e-račun prijavljen davčnemu organu. Obvezen podatek na e-računu je tudi zaščitna oznaka izdajatelja e-računa, s katero je izdani e-račun povezan z zavezancem za izvajanje postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora računa. Postopek potrjevanja e-računa za dobavo blaga ali storitev je sestavljen iz pošiljanja podatkov o eračunu davčnemu organu, obdelave podatkov o e-računu, dodelitve enkratne identifikacijske oznake e-računa v informacijskem sistemu davčnega organa in pošiljanja enkratne identifikacijske oznake eračuna izdajatelju e-računa. Zato predlog zakona podrobneje ureja tudi podatke o e-računu, ki jih mora izdajatelj sporočiti davčnemu organu za namen potrjevanja e-računa in dodelitve enkratne identifikacijske oznake e-računa.

  • Predlog Zakona o plačilnih in spremljajočih javnofinančnih storitvah,  v celoti nadomešča veljavni Zakon o plačilnih storitvah za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19; v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU-1), ki ureja naloge in organizacijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), predlog zakona oblikovan tako, da omogoča UJP nadaljnji razvoj njegovih storitev in sprotno prilagajanje specifičnim potrebam in zahtevam uporabnikov njegovih storitev, predlog zakona omogoča prehod UJP na popolno digitalno poslovanje na področju vodenja Registra
    proračunskih uporabnikov in v ta namen vsebuje določbe, ki urejajo vlaganje vlog strank v postopku v elektronski obliki ter elektronsko vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov UJP prek spletnega sistema UJP.

 

Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 23. junija 2021.


Nazadnje posodobljeno: