• Domov
  • Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije

Na portalu eDemokracija je MGRT objavil predlog Uredbe o spremembah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije. Spremembe so pripravili skladno z določili 6.a člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16).

V kohezijski regiji je organ odločanja Razvojni svet kohezijske regije (v nadaljnjem besedilu: svet). Vsaka regija ima v razvojnem svetu kohezijske regije pet predstavnikov, ki jih imenuje svet posamezne regije. Njihov mandat je vezan na programsko obdobje evropske kohezijske politike, to je 2021-2027. Svet z večino glasov vseh članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta, način svojega dela pa podrobneje uredi s poslovnikom v okviru določb Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13 in 61/16).

S spremembo Uredbe o spremembah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije (v nadaljnjem besedilu: Uredba) bo svetu omogočeno imenovanje več podpredsednikov, ki bodo odgovorni za določena vsebinska področja, za katera bodo imenovani s sklepom.

Predloge in pripombe k predlogu lahko občine pošljete na info@skupnostobcin.si do 27.8.2021. 

 

 


Nazadnje posodobljeno: