• Domov
 • Spremembe Uredbe CLLD 2014-2020

Skupnost občin Slovenije je 19.8.2021 občinam članicam SOS v usklajevanje poslala  predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Pripravljavci na MKGP navajajo, da se uredba spreminja zaradi:

 • uskladitve z drugimi predpisi,
 • povečanja sredstev za sklad EKSRP iz naslova Uredbe 2020/2220/EU in razdelitev
  med podukrepe 19.2, 19.3 in 19.4, uskladitve zneska sredstev ESRR,
 • natančnejše ureditve pregleda ciljnih vrednosti kazalnikov v letu 2022,
 • uskladitve posameznih končnih rokov za dokončanje operacij, vložitev zahtevkov za
  posamezen sklad in podukrep,
 • uvajanja dodatnih sredstev iz sklada EKSRP za podukrep 19.2 in 19.4. za plačilo LAS v
  prehodnem obdobju in način razdelitve med LAS,
 • ureditve vlaganja vlog za podukrep 19.3, ureditve meril za izbor,
 • uvajanja višje sile in izjemnih okoliščin za sklad ESPR,
 • tehničnih popravkov.

Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko občine pošljete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 15. 9. 2021.