• Domov
  • Spremembe Zakona o igrah na srečo

Na spletni strani Vlade je objavljen Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o igrah na srečo.

Poglavitne spremembe zakona so med drugim predvidene sledeče:

– koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa. Vlada Republike Slovenije bo na podlagi javnih razpisov, ki bodo objavljeni najmanj trikrat letno, odločala o vlogah za dodelitev koncesij. Vlada bo o dodelitvi koncesije odločala na podlagi meril, določenih v ZIS;
– klasične igre na srečo bo lahko namesto dosedanjih dveh lahko prirejalo največ pet prirediteljev. Za stave, kot specifično vrsto klasičnih iger na srečo se določijo posebni pogoji za pridobitev koncesije in podrobnejši pogoji za prirejanje stav;
– določa se razpon obdobij, za katere se dodeli oziroma podaljša koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo;
– odpravijo se statusnopravne omejitve za pridobitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo in zahteva po sedežu gospodarske družbe v Republiki Sloveniji;
– pri koncesionarjih, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnicah, se odpravi večina omejitev, vezanih na lastništvo koncesionarja. Na novo se določi, da neposredni ali posredni delež Republike Slovenije v lastništvu koncesionarja ne sme biti manjši od 25 % + 1 delnice v primeru delniške družbe in ne sme biti manjši od 51 % v poslovnem deležu druge oblike gospodarske družbe;
– določi se najnižja stopnja koncesije dajatve za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in prirejanje drugih vrst posebnih iger na srečo v igralnicah v višini 5 % od osnove in za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih v višini 20 % od osnove;
– določi se vsebina vloge za izdajo soglasja za prenos lastniških deležev pri koncesionarjih, ki prirejajo posebne igre na srečo;
– zviša se minimalni znesek osnovnega kapitala, ki ga morajo zagotavljati prireditelji posebnih iger na srečo, in zviša se najmanjše število igralnih avtomatov, ki morajo biti nameščeni v igralnem salonu;
– kot razlog za prenehanje koncesije se dodatno opredelijo kršitve, ugotovljene z odločbo nadzornega organa, ki v predpisanem roku niso bile odpravljene;
– zaradi odprave upravnih ovir se ukinejo licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo;

Morebitne predloge in pripombe lahko občine naslovijo na info@skupnostobcin.si do 17.9.2021.