• Domov
 • Predlog Državnega načrta ZIR ob nesreči zrakoplova

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova verzija 5.0.

Predlog Državnega načrta ZIR ob nereči zrakoplova se nahaja tukaj

Vaše predloge in pripombe prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 21. oktobra 2021.

V novi verziji državnega načrta se posodablja:

 

 • Ažurirani so podatki iz Ocene ogroženosti in dodane so naloge ministrstva, pristojnega za promet.
 • V načrtu so bile dopolnjene in ažurirane tabele 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 ter razpredelnica 2. Skladno s tem, je bil dopolnjen tudi tekst v poglavju 1.
 • V prvem poglavju v točki 1.3 Letališča in vzletišča, je ažuriran seznam letališč in vzletišč.
 • V prvem poglavju v točki 1.6 Značilnosti nesreče zrakoplova je dodana nova alineja: »možnost verižnih nesreč«.
 • V prvem poglavju v točki 1.8 Dejavniki, ki povečujejo verjetnost nastanka nesreče zrakoplova v RS, je spremenjen tekst točke Prevoz nevarnega blaga in točke Potresna ogroženost.
 • V četrtem poglavju v točki 4.1 v točki Pregled organov in organizacij, ki lahko sodelujejo v primeru zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova večjega obsega, ki se nanaša na državne organe, so spremenjena imena ministrstev, ki so poenotena tudi v nadaljevanju Poimenovanje Aerodroma Ljubljana se je spremenilo v Fraport Slovenija, d.o.o..
 • V sedmem poglavju v točki 7.1 Državni organi in njihove naloge, so dodane naloge ministrstva, pristojnega za promet, ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, ministrstva, pristojnega za javno upravo.
 • V 11. poglavju, v točki 11.1 Skupne priloge, je dodana priloga: P-28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic, v točki 11.2 Posebne priloge, je dodana priloga P – 303 Pregled virov tveganja zaradi obdelovalcev in zbiralcev nevarnih odpadkov, v točki 11.3 Skupni dodatki, so dodani dodatki: D – 9 Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo, D – 10 Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah – priporočilo, D – 11 Zaščitni ukrep sprejem in oskrba – priporočilo in v točki 11.4 Posebni dodatki, so dodani dodatki: D – 109 Smernice za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah (MZ), D – 110 Načrt aktiviranja enote za identifikacijo mrtvih in navodilo za delo ekip za identifikacijo oseb, D – 804, Protokol izklapljanja in vklapljanja daljnovodov ob naravnih in drugih nesrečah.
 • Upoštevana je Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova (Uradni list RS, št. 17/19)
 • Dopolnjena je tč.3 Koncept ZRP zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova
 • Dopolnjena je tč. 5 Opazovanje, obveščanje in alarmiranje
 • Dopolnjena je tč. 7 Upravljanje in vodenje in sicer tč. 7.1 Državni organi in njihove naloge, tč. 7.2 Operativno vodenje in tč. 7.3 Organizacija zvez
 • Dopolnjena je tč. 8 Zaščitni ukrepi ter naloge zaščite, reševanja in pomoči
 • Dopolnjena je tč. 9 Osebna in vzajemna zaščita
 • Na novo so dodani priloge in dodatki:

P – 1005           Program oblikovanja državnih rezerv materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč v obdobju 2018 – 2022

P – 100X          Ocena ogroženosti Republike Slovenije zaradi nesreče zrakoplova

P – 100X          Ocena tveganja za letalsko nesrečo

P –  100X         Seznam članov Medresorskega odbora za upravljanje službe iskanja in reševanja zrakoplova (CAA)

P –  100X         Seznam članov RCC (CAA

D – 9                 Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo

identifikacijo mrtvih

D – 10              Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah – priporočilo nesrečah

(MZ)

D – 11               Zaščitni ukrep Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev – priporočilo

D – 12               Podpora države gostiteljice mednarodni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v  Republiki Sloveniji (postopkovnik)

D – 13               Vzorec za povrnitev stroškov ob nesreči

D – 16               Vzorec zapisnika o poškodovanosti gradbenih objektov in infrastrukture

D – 18               Vzorec obrazca za obveščanje organov drugih držav in mednarodnih organizacij

D – 23               Vzorec zahtevek za uporabo zmogljivosti SV za naloge ZRP

D – 24        Zaščitni ukrep radiološka, kemijska in biološka zaščita – priporočilo

P – 28               Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic

D – 109            Smernice za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah (MZ)

D – 110              Načrt aktiviranja enote za identifikacijo mrtvih in navodilo za delo ekip za

D – 804              Protokol izklapljanja in vklapljanja daljnovodov ob naravnih in drugih nesrečah

D – 1000           Načrt komuniciranja ob aktiviranju državnega načrta

D – 1001           Usmeritve za izdelavo načrtov dejavnosti