• Domov
  • Osnutek Uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

V predlogu predpisa je predvideno, da je predmet državne javne službe sežiganje gorljivih frakcij, od teh bo obvezno sežigati t.i. lahko frakcijo s številko odpadka 19 12 12, ki nastaja pri mehanski fazi obdelave mešanih komunalnih odpadkov, dopustno pa bo sežigati tudi odpadek 20 03 01 (biološko razgradljive sestavine mešanih komunalnih odpadkov, t.i. težka frakcija), ki nastaja pri mehanski fazi obdelave mešanih komunalnih odpadkov, odpadke, ki nastanejo po mehanski in biološki obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, to sta lahko odpadka 20 03 01 ali 19 06 04 iz aerobne ali anaerobne obdelave biološko razgradljivih sestavin mešanih komunalnih odpadkov ter odpadek 19 12 12 iz sejanja teh odpadkov, ter odpadek 19 12 10, če nastaja iz odpadka 19 12 12, ki nastaja pri opisani obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in iz gorljivih komunalnih odpadkov 20 01 38 in/ali 20 03 07, če ti niso primerni za snovno recikliranje ali ponovno uporabo. Sežig odpadka 19 12 10 v okviru obvezne državne gospodarske javne službe je dopusten, če ga proizvaja izvajalec obvezne občinske gospodarske službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer mora sestavo vhodnih odpadkov dokazovati v skladu s standardom SIST EN 15358 ves čas oziroma za vsak dan obdelave in te podatke predložiti pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.

RS na področju predelave in odstranjevanja odpadkov s termično obdelavo namreč ni samozadostna in je odvisna od objektov v tujini, kar potrjuje podatek o izvozu v postopke termične obdelave v tujino približno 165.000 ton (gorivo iz odpadkov 19 12 10 in ostanek mehanske obdelave komunalnih odpadkov 19 12 12) leta 2017, leta 2018 pa že preko 210.000 ton. Predlog osnutka predvideva podelitev koncesije za opravljanje državne javne službe za obdobje 30 let. Osnutek uredbe določa tudi nadzor nad določbami izvajanja državne javne službe in koncesije, ki ga v okviru svojih pristojnosti opravljajo ministrstvo, pristojno za okolje in inšpektorat, pristojen za okolje. Kazenske določbe so predpisane za izvajalca državne javne službe in njegovega uporabnika za kršitve določb te uredbe.

Občine članice prosimo za pripombe na predlog uredbe ali predloge za izboljšave na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 13. 12. 2021.