• Domov
  • Arhiv za december, 2021

Month: december 2021

Akcijski načrt za razvoj ekolškega kmetijstva do leta 2027

Vlada je na 108. redni seji sprejela Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva (ANEK) do leta 2027. Določa ukrepe za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja do leta 2027. ANEK vsebuje analizo stanja, SWOT analizo, predstavitev potreb, ciljev in ukrepov (70 ukrepov) po 8 prednostnih področjih (pridelava, predelava, prenos znanja, semenarstvo, povezovanje, eko živila v sistemu javnega… Preberi več

Z ZFO-1 do hitrejšega razvoja na področju informatike in bolj jasnega financiranja občin z romskimi naselji

Državni zbor je z veliko večino sprejel novelo Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki ureja sofinanciranje skupnih občinskih uprav in natančneje določa sofinanciranje občin z romskimi naselji. Zakon razširja nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna z nalogo – dodaja se področje informatike, hkrati pa tudi natančneje določa,… Preberi več

Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj

Vlada je na 107. redni seji izdala Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj, ki ureja vse faze izvajanja javnega najema stanovanj. Uredba določa vsebine javnega razpisa, kriterije za najem stanovanj in postopek izbora, vključno s sestavo strokovne komisije za izbor. Prav tako določa vsebine javnega razpisa za oddajanje najetih stanovanj v podnajem upravičencem, prednostne kategorije… Preberi več

Odločitvi s 107. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 107. seji obravnavala in sprejela med drugim dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil in jo objavila v Uradnem listu RS. Uredba se spreminja in dopolnjuje zaradi: popravkov sklicev… Preberi več

Akcija nadzora odvajanja komunalnih odpadnih vod

Zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je eden od ključnih mehanizmov varstva voda pred onesnaženjem, zato je Inšpekcija za okolje in naravo (ION), ki deluje v okviru Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), izvedla usmerjeno akcija nadzora nad zagotavljanjem opremljenosti aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 populacijskih enot (PE), z… Preberi več

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Besedilo predloga lahko preberete TUKAJ. Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do srede, 5. 1. 2022 na naslov neza.jager@skupnsotobcin.si.

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lekarniški dejavnosti

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Cilj zakona je urediti področje preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarsko družbo tako, da bo jasno opredeljena vloga koncedenta v tem postopku, in področje prenosa večinskega deleža… Preberi več

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Ministrstvo za finance je v medresorsko obravnavo posredovalo Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Predlog sprememb predvideva odprtje nekaterih novih kontnih postavk pridobitev soglasja Ministrstva za finance pred uvrstitvijo novega razreda, nove skupine kontov, nove podskupine kontov ali novega konta, v kolikor… Preberi več

Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin

V medresorski obravnavi je Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin. S pravilnikom se določajo postopki za pripravo premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov proračuna, premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov proračuna, skupnih premoženjskih bilanc občin, skupne premoženjske bilance države ter konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Objavljeni so tudi obrazci za poročanje in metodologija v skladu… Preberi več

Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev, s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Besedilo predloga lahko preberete TUKAJ. Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do… Preberi več