• Domov
  • Akcija nadzora odvajanja komunalnih odpadnih vod

Zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je eden od ključnih mehanizmov varstva voda pred onesnaženjem, zato je Inšpekcija za okolje in naravo (ION), ki deluje v okviru Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), izvedla usmerjeno akcija nadzora nad zagotavljanjem opremljenosti aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 populacijskih enot (PE), z javnim kanalizacijskim omrežjem oziroma ustrezno individualno ureditvijo. Zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je ena od izvornih pristojnosti občin. Občine so dolžne zgraditi javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo. Za vse aglomeracije s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 populacijski enot (PE) bi občine morale zagotavljati zbiranje komunalne odpadne vode v javnem kanalizacijskem omrežju že od 31. 12. 2015 dalje. Inšpektorji so, na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, v akciji nadzora odvajanja komunalnih odpadnih vod preverjali, ali in kako ustrezno občine zagotavljajo opremljenost aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 populacijskih enot z javnim kanalizacijskim omrežjem oziroma ustrezno individualno ureditvijo (nepretočne greznice, male komunalne čistilne naprave)

 


Nazadnje posodobljeno: