• Domov
  • Plačilo upravne takse v korelaciji s številom parcel pri izdaji Potrdila o namenski rabi

Na nas je občina članica naslovila vprašanje glede plačila upravne takse (krajše: UT) pri izdaji potrdila o namenski rabi (PNR), in sicer ali je interventni zakon omejil na 10 parcel in eno katastrsko občino plačilo ene UT.  

Vprašanje smo naslovili na MOP, Oddelek za občinsko prostorsko načrtovanje ter prejeli odgovor, kot sledi:

Edini interventni zakon, katerega se ministrstvo spomni, da je omejil zahtevek na 10 parcel, je ZUUJFO iz. l 2015, ki je posegel še v ZPNačrt.  Vsebino potrdila o namenski rabi zemljišča sedaj določa 260. člen ZUreP-2. Vendar pa žal ne opredeljuje, kaj predstavlja en zahtevek (za razliko do 1. 6. 2018 veljavnega tretjega odstavka 105. člena ZPNačrt, ki je določal, da ima potrdilo o namenski rabi zemljišča naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek, en zahtevek pa je lahko obsegel največ 10 posameznih zemljiških parcel).
Tako velja, da veljajo določbe ZUreP-2 in se pri odmeri takse občine še opirajo na pravilo iz tretjega odstavka 4. člena ZUT, ki določa, da če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več zahtevkov, izda dokument, ki se nanaša na več zadev in za katerega je treba plačati takso, se plača taksa tolikokrat, kolikor je v vlogi zahtevkov. En zahtevek predstavlja eno zemljiško parcelo.

Ker se ministrstvo zaveda, da določba 260. člena ZUreP-2 v praksi povzroča težave v izvajanju, je pri pripravi nove zakonodaje (ZUreP-3) predlagalo spremembe, na način, da bo jasno, da se taksa plača za en zahtevek, ki predstavlja območje po obsegu največ 10 posameznih zemljiških parcel.

 

 

 

 


Nazadnje posodobljeno: