• Domov
  • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Ministrstvo za finance je v medresorsko obravnavo posredovalo Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Predlog sprememb predvideva odprtje nekaterih novih kontnih postavk pridobitev soglasja Ministrstva za finance pred uvrstitvijo novega razreda, nove skupine kontov, nove podskupine kontov ali novega konta, v kolikor se ta nanaša na prihodke oziroma prejemke ali odhodke oziroma izdatke, razen za skupini kontov 46 in 76. Vljudno vas prosimo, da nam vaše morebitne pripombe posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 15. 12. 2021.