• Domov
  • Z ZFO-1 do hitrejšega razvoja na področju informatike in bolj jasnega financiranja občin z romskimi naselji

Državni zbor je z veliko večino sprejel novelo Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki ureja sofinanciranje skupnih občinskih uprav in natančneje določa sofinanciranje občin z romskimi naselji. Zakon razširja nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna z nalogo – dodaja se področje informatike, hkrati pa tudi natančneje določa, čemu vse so lahko namenjena sredstva za sofinanciranje občin z romskim prebivalstvom. Minister Koritnik sprejete spremembe pozdravlja: »Sprejete zakonske spremembe bodo pomembno pripomogle k nadaljnjemu razvoju lokalne samouprave, saj prinašajo administrativne razbremenitve ter spodbujajo informatizacijo storitev za občane

Novela ZFO-1 uvaja pomembno novost, saj povečuje sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Z uvajanjem novih tehnologij nastajajo nove storitve, ki jih uprava doslej ni izvajala, zato se povečuje tudi potreba po kadrih z znanjem na tem področju. S sofinanciranjem teh kadrov, v okviru delovanja skupnih občinskih uprav, država pripomore k informacijski krepitvi občin pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce. Zaradi tega je za leto 2022 načrtovanih dodatnih 500.000 evrov iz državnega proračuna, za leto 2023 pa še dodatnih 250.000 evrov.

Novela sedaj jasno določa, da gre za sredstva, ki jih občine prejmejo kot popravek primerne porabe zato, ker imajo zaradi romskih naseljih višje stroške delovanja oziroma višje stroške, povezane z vzdrževanjem in gradnjo infrastrukture v občini. Ta sredstva bodo nenamenska, torej občinam ne bo treba poročati o njihovi porabi. Spremembe se med drugim nanašajo na rešitev, ki so bile vključene že v nedavno sprejeto novelo Zakona o finančni razbremenitvi občin. Ta je namreč občinam z evidentiranimi romskimi naselji kot korektiv primerne porabe dodatno zagotovil sredstva v višini 3,5 odstotka primerne porabe.


Nazadnje posodobljeno: