• Domov
  • Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki predstavlja drugi načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti oz. posodobitev in nadgradnjo prvega načrta iz leta 2017. Posodobljen je z najnovejšimi podatki, pri pripravi so bili tudi v večji meri upoštevani vplivi podnebnih sprememb (več v prilogi F), predvsem pa je ključna vsebinska razlika v drugem ciklu izvajanja EU poplavne direktive v tem, da imamo od leta 2019 dalje v Sloveniji določenih 86 območij pomembnega vpliva poplav (v primerjavi z 61 območji pomembnega vpliva poplav iz prvega cikla) in zato drugi načrt pripravljen tako, da naslavlja obvladovanje poplavne ogroženosti celovito v okviru 18 porečij na teh 86 območjih.
Za vsako izmed teh 18 porečij (ki pokrivajo oz. vključujejo vseh 86 OPVPjev) je pripravljen celosten nabor pregleda stanja s kartami poplavne nevarnosti in kartami poplavne ogroženosti, ciljev ter nabora ukrepov in projektov. Poleg upoštevanja vpliva podnebnih sprememb (kar je bilo upoštevano predvsem pri določitvi območij pomembnega
vpliva poplav) načrt prinaša (v primerjavi s prvim načrtom) tudi precej večje število gradbenih protipoplavnih ukrepov, s katerimi se želi dejansko zmanjšati obstoječo poplavno nevarnost in ogroženost. Predvsem učinkovito izvajanje le-teh je ključno in s tem namenom je bila v letu 2015 tudi ustanovljena Direkcija RS za vode kot organ v
sestavi Ministrstva za okolje. V samem načrtu pa je v obliki Priloge H vključeno tudi Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021, v katerem je opravljen pregled dogajanja na tem področju v letih od 2017 do 2021.

Vljudno vas prosimo, da dokument pregledate in nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horbvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 7. marca 2022.