• Domov
  • Dodatek k Pogodbi o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije

Republika Slovenija – v njenem imenu in za njen račun Vlada – sklene z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Dodatek št. 3 k Pogodbi o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije št. 2330-16-000113 (v nadaljevanju dodatek). Vlada pooblašča ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška za sklenitev in podpis dodatka.

Osnovni namen sklenitve dodatka je urediti način upravljanja z zemljišči v lasti RS, ki v naravi predstavljajo gozd, v občinskih prostorskih aktih pa je njihova namenska raba kmetijsko zemljišče. Če je občina zemljišče v svojih prostorskih aktih opredelila po namenski rabi za kmetijsko, zemljišče pa v naravi ostaja gozd, je za namen vzpostavitve kmetijskega zemljišča za krčitev gozda na tem zemljišču v skladu z Zakonom o gozdovih treba pridobiti dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije. Z dodatkom se družba tako zavezuje, da bo za gozdna zemljišča v naravi v lasti RS, s katerimi trenutno upravlja, ki pa so po namenski rabi kmetijska zemljišča, pridobila odločbo Zavoda za gozdove Slovenije za krčitev gozda v kmetijske namene, na podlagi katere bo izvedla sečnjo in spravilo lesa. Po izvedeni krčitvi gozda bo ministrstvo kmetijsko zemljišče v lasti Republike Slovenije preneslo v gospodarjenje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.