• Domov
  • Elektronsko vročanje SI-CeV

Organi, med katere sodijo tudi organi samoupravnih lokalnih skupnosti, vročajo po elektronski poti v skladu s sledečimi pravnimi podlagami:
· Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb),
· Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21),
· Pravilniku o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku.

Navedena zakonodaja opredeljuje tudi načine vročanja, zahteve in postopek vključevanja v sistem elektronskega vročanja Ministrstva za javno upravo in s tem priključitev na centralni sistem za elektronsko vročanje SI-CeV. Uredba o upravnem poslovanju opredeljuje (86. č člen, 2. odstavek), da se vročanje opravi organu v varni elektronski predal v njegovem informacijskem sistemu. Prav tako Uredba o upravnem poslovanju opredeljuje, na kakšen način
in katere podatke organ ob odpremi posreduje v informacijski sistem za elektronsko vročanje. Organi morajo svoje informacijske sisteme, kot je na primer CG, prilagoditi v skladu z zahtevami iz Uredbe o upravnem poslovanju. Mednje spadajo tudi tehnični pogoji za vključitev oz. prilagoditev informacijskih sistemov, ki bodo z Odlokom o določitvi tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje predvidoma v
mesecu aprilu objavljani v Uradnem listu. Trenutno so dostopni na portalu NIO https://nio.gov.si/nio/asset/centralni+sistem+za+evrocanje+sicev-813.

Informacijski sistem za elektronsko vročanje SI-CeV ni namenjen sprejemanju ali posredovanju elektronskih vlog ali vlog v elektronski obliki do organov, pač pa samo vročanju po elektronski poti s strani organov v varne in v prihodnje tudi druge (navadne) elektronske predale. Sprejem vlog organi rešujejo različno bodisi prek svojih portalov oz. spletnih strani eUprave ali drugih sistemov, ki so neposredno povezani z njihovimi informacijskimi
sistemi.

Morebitna vprašanja lahko posredujete na naslov si-cev@gov.si.