• Domov
  • Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov čebelarstvu

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu, ki se objavi v Uradnem listu RS.

Odlok je podlaga za izvedbo finančne pomoči fizičnim ali pravnim osebam, ki so vpisane v centralni register čebelnjakov v skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč, ki se soočajo s povečanjem cen energentov.

Nosilci kmetijskih gospodarstev imajo zaradi posledic vpliva povečanja cen energentov in mineralnih gnojil povečane stroške v kmetijski pridelavi. Podatki Statističnega urada RS kažejo, da so se cene energije in maziv od novembra 2020 do novembra 2021 povečale za 39 %. Za kar 144 % pa so se v enakem obdobju povečale cene gnojil in sredstev za izboljšavo tal. Vzrok za to so spremenjene razmere na energetskih trgih.

Povečanje cen energentov in predvsem mineralnih goriv bo imelo neposredni učinek na stroške kmetijske proizvodnje, kar se bo kratkoročno odrazilo v nižjih pridelkih zaradi manjše uporabe gnojil ter posledično v višjih cenah hrane in dolgoročno v opuščanju kmetovanja zaradi vse manjših dohodkov v kmetijstvu. Oba učinka bi lahko ogrozila prehransko varnost Republike Slovenije.

Za omilitev posledic je bil sprejet Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki kot upravičenca do finančnega nadomestila določa tudi čebelarja, ki je po tem Zakonu upravičen do finančnega nadomestila v obliki pavšala v višini 5 evrov na čebeljo družino (panj). Pomoč se dodeli v skladu s pravili de minimis za primarno kmetijsko proizvodnjo.

S tem odlokom se določa podrobnejše pogoje, upravičence in postopek dodelitve enkratnega finančnega nadomestila zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu.

Do pomoči so upravičene fizične ali pravne osebe, ki so na dan 5. marec 2022 vpisane v centralni register čebelnjakov in imajo na dan 30. junij 2021 v centralnem registru čebelnjakov prijavljeno najmanj eno čebeljo družino.

Odlok se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1).

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega odloka, v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo v skladu z drugim odstavkom 10. člena Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.