• Domov
  • Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo.

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) je med drugim določil začasne ukrepe na področju kmetijstva. Vlada Republike Slovenije s tem odlokom predpisuje podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila.
Odlok določa, da mora nosilec kmetijskega gospodarstva za pridobitev finančnega nadomestila poleg pogojev, opredeljenih v ZOUPDCE, izpolnjevati še naslednje:

  • na dan uveljavitve tega odloka ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
  • ima na dan uveljavitve tega odloka poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov,
  • ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Odlok nadalje ureja tudi podrobnejši postopek za pridobitev finančnega nadomestila ter pogoje in način morebitnega vračila finančnega nadomestila, če nista izpolnjena pogoja določena v ZOUPDCE.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, v 30 dneh po njegovi uveljavitvi, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, izdala informativno odločbo v skladu s ZOUPDCE, ki ureja ukrepe za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

Za ukrep po ZUOPDCE in tem odloku je predvidenih nekaj manj kot 32 milijonov evrov proračunskih sredstev.


Nazadnje posodobljeno: