• Domov
  • Program odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021

Vlada RS je sprejela Program odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: program).

Program je izdelan na podlagi 12. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom leta 2021 in na podlagi Končne ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe med 5. in 9. aprilom 2021 na prizadetih območjih Slovenije (v nadaljnjem besedilu: končna ocena škode).

Končno oceno škode, ki presega 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje in znaša 40 milijonov evrov, je dne 20. decembra 2021 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, vlada pa obravnavala in potrdila na 109. redni seji dne 13. 1. 2022. Ocenjena škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2021 (3 milijone evrov), tako da je dosežen limit za potrditev značaja vremenskih razmer kot neugodnih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami.

Pozeba je med 5. in 9. aprilom 2021 v 143 občinah prizadela 3.346 oškodovancev, na skupaj 6.551,6 ha kmetijskih površin. Med njimi je 3728 hektarjev sadovnjakov in 2822 hektarjev vinogradov. Med sadovnjaki je prizadetih 1869 hektarjev jabolk I. kakovosti, kar je 28,5 odstotka vseh prizadetih površin. Med vinogradi je prizadetih 1896 hektarjev belega grozdja za predelavo, kaj predstavlja 29 odstotkov vseh prizadetih površin in 926 hektarjev rdečega grozdja za predelavo.

Najvišji skupni znesek ocenjene škode je pri jabolkah I. kakovosti, in sicer nekaj več kot  21,6 milijonov evrov, na breskvah  2,6 milijona evrov, na hruškah I. kakovosti 2,3 milijona evrov in na belem grozdju za predelavo 2,2 milijona evrov. Škoda, ki presega 60 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje na ravni pridelka sadja ali grozdja, znaša 35,2 milijona evrov in sicer na 3698 hektarjih prizadetih površin.

S programom se državna pomoč zagotavlja upravičencem:

  • ki so mala in srednje velika podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, zagotavlja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in
  • ki izpolnjujejo merila za velika podjetja, v skladu s splošnimi pogoji in pogoji iz poglavja 1.2.1.2 Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020.

Sredstva bodo prejeli nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v postopku izdelave končne ocene oddali obrazec za prijavo škode. Za odpravo posledic pozebe, je predvidenih 7 milijonov evrov iz sredstev proračunske rezerve v letu 2022, v katerem se bo ta program izvajal. Program mora potrditi tudi Državni zbor RS.


Nazadnje posodobljeno: