• Domov
  • Uveljavljanje finančnih nadomestil v čebelarstvu in kmetijstvu

11. 3. 2021 je predvidena objava odlokov za uveljavljanje finančnih nadomestil zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu in za uveljavljanje finančnih nadomestil zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo.

Predvidena je objava odlokov za:

  • finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu (predvidena objava v Uradnem listu RS z dne 11. 3. 2022);
  • finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo (predvidena objava v Uradnem listu RS dne 11. 3. 2022).

Do podpore za čebelarski del bo upravičena fizična ali pravna oseba, ki je vpisana v centralni register čebelnjakov na dan uveljavitve Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (predvidoma 5. 3. 2022) (v nadaljnjem besedilu: register čebelnjakov), v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov, kot odgovorna oseba za vzrejo čebel in je imela na dan 30. 6. 2021 prijavljeno najmanj eno čebeljo družino, ter bo izpolnjevala naslednje pogoje iz odloka:

  • na dan uveljavitve odloka upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US);
  • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Do podpore za kmetijsko pridelavo je upravičenec nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki  je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in bo izpolnjeval naslednje pogoje iz odloka:

  • je oddal zbirno vlogo za leto 2021 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2021;
  • na dan uveljavitve odloka upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US);
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Agencija potencialnim upravičencem svetuje, da preverijo izpolnjevanje navedenih pogojev in da morebitne neurejene pogoje za pridobitev omenjenih finančnih podpor pravočasno uredijo.