• Domov
  • V javni razpravi Zakon o GJS varstva okolja

Predlog zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (ZGJSVO) podrobneje ureja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, način in oblike njihovega izvajanja, oblikovanje cen storitev javnih služb in subsidiarno odgovornost izvajanja javnih služb ter izvajanje javnih služb v primeru stavke in višje sile, s čimer se bo celotna ureditev upravljanja in oblik javnih služb prenesla v predlog ZGJSVO, ki je lex specialis. Takšna ureditev pomeni bolj jasno ureditev posameznih vprašanj izvajanja javnih služb, občinskih in državnih, ter uskladitev z Ustavo. Občinske javne službe, ki jih obravnava predlog ZGJSVO, so:

  • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
  • zbiranje komunalnih odpadkov,
  • obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
  • odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov in
  • urejanje in čiščenje javnih površin.
  • Prenesena naloga z države na občine je oskrba s pitno vodo.

Državne javne službe ki jih obravnava predlog ZGJSVO, so: sežiganje komunalnih odpadkov, ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 in zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst drugih odpadkov.

Dosedanja zakonska ureditev je dopuščala več možnih oblik izvajanja javnih služb. Zakonodajalec v predlogu zakona to spreminja, in sicer bo s predlaganim zakonom za oskrbo s pitno vodo možno storitev izvajati zgolj v dveh oblikah – kot javno podjetje ali javni gospodarski zavod, oba v sto odstotni javni lasti. Na ta način želi država zagotoviti, da bo oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavljala država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno, kot to zahteva Ustava.

Predlog ZGJSVO prvič po treh desetletjih ponovno ureja tudi javno službe urejanja in čiščenja javnih površin, saj so se v praksi pokazale potrebe po njeni ureditvi tudi glede na ostale obvezne gospodarske javna služba varstva okolja.

Predlog ZGJSVO določa tudi oblikovanje cen storitev javnih služb in zavezanca za plačilo navedenih storitev. V zvezi s tem določa postopek oblikovanja cene in njeno sestavo, določa elemente cene in izhodišča za določitev cene. Prav tako določa upravičene stroške, ki se lahko vključijo v ceno storitve javne službe ter posebej določa oblikovanje cene za občinske javne službe in državne javne službe.

Zaradi potrebe po usklajevanju prejetih pripomb, tudi znotraj delovnih teles in organov SOS, vas vljudno prosimo za vaše pripombe in predloge za izboljšavo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 11. 4. 2022. Za posredovanje pripomb prosimo uporabite obrazec tukaj.