• Domov
  • Predlog sprememb in dopolnitev Strategije razvoja prometa v RS do leta 2030 in Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030 ter priprava Operativnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje od leta 2022 do 2027

Ministrstvo za infrastrukturo mora v letu 2022 pregledati status izvajanja ukrepov iz Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 in Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 in Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem predlagati predlog morebitnih sprememb. Hkrati mora pripraviti in Vladi Republike Slovenije v sprejem predlagati Operativni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje od leta 2022 do 2027.

V ta namen nas prosijo, da jim posredujemo potrebne podatke. Pri vseh ukrepih, kjer so občine nosilke, prosimo, da izpolnite podatke v priloženi preglednici TUKAJ. Vabijo vas še, da podate morebitne predloge sprememb in dopolnitev tudi k ostalim ukrepom, ki so lahko posredno povezani s področjem v pristojnosti občin.

Uporabili so preglednico Načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v Republiki Sloveniji od leta 2020 do leta 2025 in ji dodali stolpce za leti 2026, 2027 in obdobje 2022-2027. Prosijo, da tudi natančno pregledate, dopolnite in nam posredujete osvežene podatke ocene investicijske vrednosti projektov, tudi že realiziranega v letih 2020 in 2021 ter predvideno realizacijo za obdobje od 2022 do 2025 v skladu z vrednostmi, ki so podane v proračunu oz. projektu v NRP.

Prosimo, da v priloženo preglednico podate še informacijo o skrbnikih ukrepov v občinah (in številkah projektov v NRP, kjer so delno financirani iz državnih virov). V stolpcu OPOMBE pa podajte informacijo o vseh virih financiranja ali sofinanciranja ukrepov (kateri od navedenih ukrepov v operativnem načrtu je sofinanciran iz kohezijskega sklada, sklada za regionalni razvoj ali iz načrta za okrevanje in odpornost, občinska sredstva, …) in morebitni predlog sprememb ukrepa z obrazložitvijo.

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 in Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v Republiki Sloveniji od leta 2020 do leta 2025 so na povezavi: https://www.gov.si/podrocja/promet-in-energetika/cestni-promet/.

Prosimo vas, da nam zaprošene podatke in morebitne pobude oziroma predloge za spremembe in dopolnitve Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 in Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 posredujete do 10. junija 2022 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: