• Domov
  • Študija ekonomske upravičenosti

Skupnost občin Slovenije je na podlagi vprašanja občine članice naslovila vprašanje pristojnemu ministrstvu na temo študije ekonomske upravičenosti. Občina članica pripravlja Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, s katerim bo občina članica podelila neposredno horizontalno koncesijo. Zanimalo nas je, ali je potrebno obvezno opraviti študijo ekonomske upravičenosti v skladu s 25. členom Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah. Pridobili smo informacijo, da naj bi bila študija obvezna le, če vrednost podeljene koncesije presega 5 mio EUR. Prosili smo za pojasnilo ali ta informacija drži in v primeru potrditve smo prosili za pravno podlago.
Ministrstvo za finance je odgovorilo, da se vprašanje pravzaprav nanaša na uporabo Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19 in 121/21 – ZJN-3B; v nadaljevanju: ZNKP) oziroma natančneje, na mejno vrednost za uporabo ZNKP. Iz 9. člena ZNKP izhaja, da se ZNKP uporablja za koncesijske pogodbe, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz prvega odstavka 8. člena Direktive 2014/23/EU (v nadaljevanju: Direktiva). Navedeno pomeni, da je mejna vrednost za uporabo ZNKP enaka mejni vrednosti za uporabo Direktive. Evropska komisija ima v 9. členu Direktive pooblastilo, da mejno vrednost, ki je ob sprejemu Direktive znašala 5.186.000 EUR, od 30. junija 2013 dalje vsaki dve leti preveri, ali še ustreza mejni vrednosti iz Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih (v nadaljnjem besedilu: Sporazum GPA) glede koncesij za gradnje, ter mejno vrednost v skladu s tem členom po potrebi revidira. Zadnja revidirana vrednost je bila tako določena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1951 z dne 10. novembra 2021 o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil in znaša 5.382.000 EUR, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.