• Domov
  • Način usklajevanja modelov vrednotenja z občinami

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti. Pri pripravi predloga modelov vrednotenja sodelujejo tudi občine. Ob preverjanju modelov je GURS ugotovil, da modeli, določeni skladno z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja, ki je bila sprejeta v marcu 2020 in objavljena v Uradnem listu RS številka 20/20, niso več skladni z merili, ki jih določa ZMVN-1, zato jih je dolžan prilagoditi novemu stanju na trgu nepremičnin  ter določiti na novo.

Zaradi lažjega in bolj učinkovitega  dela vseh udeležencev v postopku usklajevanja modelov vrednotenja, je bilo  dogovorjeno, da se gradiva o modelih pošlje v elektronski obliki in da se pri tem uporabijo obstoječi prostorski informacijski sistemi občin. Gradiva bodo v prostorskih informacijskih sistemih posameznih občin na razpolago najkasneje do 13. 5. 2022, postopek usklajevanja z občinami pa se bo uradno začel 16. maja in bo trajal do 16. junija 2022.

Za občine, ki soglasja niso posredovale bodo vsa gradiva za usklajevanje na razpolago  na spletni strani množičnega vrednotenja nepremičnin – https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ .

Gradiva za usklajevanje bodo od 16.5.2022 dalje na voljo v meniju (zavihku): »Usklajevanje modelov vrednotenja«

Na novo je oblikovanih  17 osnutkov predlogov modelov vrednotenja. Model vrednotenja je določen z:

  • datumom vrednotenja – modeli vrednotenja izkazujejo stanje trga nepremičnin na dan 1. 1. 2022.
  • vrednostnimi conami in vrednostnimi ravnmi, ki izkazujejo vpliv lokacije na posplošeno vrednost,
  • enačbami, vrednostnimi in drugimi tabelami, točkovniki, faktorji in grafi, s katerimi se izkazujejo podatki o rabi, velikosti, starosti stavb in delov stavb ter kakovosti nepremičnine in njihov vpliv na posplošeno vrednost.

Občine naj preučijo poslana gradiva in se v primeru pripomb in predlogov, ki morajo biti strokovno utemeljeni, v času od 16.5. do 16.6.2022, ko bo potekalo usklajevanje z občinami, obrnejo na kontaktno osebo Geodetske uprave RS za posamezno občino, ki je navedena TUKAJ. Upoštevani bodo vsi predlogi in pripombe, ki bodo v skladu s predpisanimi merili množičnega vrednotenja. Pripombe in predloge občin, ki bodo prispeli po 16. juniju 2022, ne bo mogoče upoštevati pri pripravi končnega predloga modelov.


Nazadnje posodobljeno: