• Domov
  • Osnutek Pravilnika o OPN, OPPN in o vrstah namenske rabe prostora

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), ki v četrtem odstavku 37. člena določa, da minister predpiše podrobnejšo vrsto, nadaljnjo členitev in način prikazovanja namenske rabe prostora, v četrtem odstavku 50. člena zakon določa, da minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način priprave prostorskih izvedbenih aktov in morebitne druge dokumentacije in v četrtem odstavku 130. člena zakon določa, da minister podrobneje predpiše merila in kriterije za spreminjanje namenske rabe prostora z občinskim podrobnim prostorskim načrtom brez predhodne spremembe občinskega prostorskega načrta, so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in sklepu o lokacijski preveritvi. Osnutek pravilnika najdete TUKAJ. Priloge pa so na na ogled tukaj: Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na priloženem obrazcu do 2.6.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si