Month: maj 2022 - stran 4 od 4

Pojasnilo glede Razlage Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

V Uradnem listu RS, št. 58/2022, je bila dne 29. 4. 2022 objavljena Razlaga Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21; v nadaljnjem besedilu: Aneks h KPND) glede povračila stroškov prevoza po prvem in drugem odstavku 5. člena, po prvem odstavku 6. člena ter po prvem odstavku… Preberi več

Osnutek Pravilnika o OPN, OPPN in o vrstah namenske rabe prostora

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), ki v četrtem odstavku 37. člena določa, da minister predpiše podrobnejšo vrsto, nadaljnjo členitev in način prikazovanja namenske rabe prostora, v četrtem odstavku 50. člena zakon določa, da minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način priprave prostorskih izvedbenih aktov in morebitne druge dokumentacije in… Preberi več

Večnamenski objekt v Famljah – 2. faza (Občina Divača)

Izvedba: 2019 – 2022 Financiranje: občinska sredstva, sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin in EKO sklad V okviru projekta se je izvedla prenova in rekonstrukcija nekdanjega objekta LIV Famlje oz. starega rudarskega poslopja, ki je bilo okoli leta 1900 zgrajeno za potrebe rudnika črnega premoga v Famljah. V bistvu se je… Preberi več

Višja urna postavka za delo upokojencev

5. maja 2022 je stopila v veljavo novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), ki izenačuje višini minimalnih bruto urnih postavk za začasno in občasno delo upokojencev ter začasno in občasno delo dijakov in študentov. ZUTD-G določa, da bruto urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev ne sme biti nižja od zneska minimalne… Preberi več

Obvestilo glede objave novih Splošnih smernic s področja varovanja kmetijskih zemljišč

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je objavilo nove splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, in sicer: – Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov, v katerih se določa oziroma spreminja območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč (št. 3502-63/2020/6 z dne 21. 3. 2022; spremenjeni sta… Preberi več

Sprememba javnih razpisov za sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode in vodovodne sisteme

Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS objavilo spremembi dveh javnih razpisov – Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev; Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 populacijskih enot (PE). S spremembami se v javna razpisa vključuje: načelo »da se ne… Preberi več

Osnutek Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, ki poenostavlja način izračuna odmerjene denarne kazni v postopkih legalizacije objektov, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek v obliki obrazca (tukaj) do… Preberi več

Sprememba Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

Obveščamo vas, da je Uprava Republike Slovenije za javna plačila v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Uradnim listom RS razvila nov spletni portal UJP JN Plačila, prek katerega bodo naročniki poročali o izvršenih plačilih iz naslova pogodb, sklenjenih po izvedenih postopkih javnega naročanja. V zvezi z navedenim je bil sprejet tudi Pravilnik o… Preberi več

Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Eden izmed predlogov sprememb je, da se v ZOFVI spremeni 46. člen tako, da bi se glasil: ”Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet… Preberi več

Sprejet Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov

Vlada je na 122. redni seji vlade sprejela Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022). Ta program je operativni program varstva okolja v skladu z Zakonom o varstvu okolja in nadomešča do sedaj veljavni program iz leta 2016. Operativni program varstva okolja s področja odpadkov je sestavljen iz Programa ravnanja z… Preberi več