• Domov
  • Ocena ogroženosti RS zaradi terorizma

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt ogroženosti RS zaradi terorizma. Osmo poglavje v  je namenjeno oceni ogroženosti lokalnih skupnosti. Na spodnji sliki so z rdečo označene najbolj ogrožene občine na podlagi Ocene tveganja RS.

Kot osnovni kriterij ugotavljanja ogroženosti je bila uporabljena ugotovljena ogroženost občin ob nesreči zrakoplova, nesreči v železniškem prometu, nesreči na morju, nesreči zaradi nevarnih snovi, pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, posebno nevarnih bolezni živali ter jedrski in radiološki nesreči. Te nesreče so ene izmed nesreč, s katerimi se tudi lahko kažejo teroristični napadi in njihove posledice. Vir podatkov za te nesreče za potrebe tega poglavja so ocene ogroženosti, ki jih je pripravila ali pridobila URSZR, le za nesrečo na morju so bili zaradi neobstoja ustrezne ocene ogroženosti delno prevzeti podatki iz Ocene tveganja za nesreče na morju (Ministrstvo za infrastrukturo, 2018), ki jo je za ministrstvo, pristojno za promet, pripravila Fakulteta za pomorstvo in promet.

 

Ogroženost občin po navedenih nesrečah je prikazana v točkah, ki so enake ugotovljenemu razredu ogroženosti

Celotna ocena tveganja ja na voljo na tej povezavi.

Dodatni kriteriji občin so na voljo tukaj.