• Domov
  • Vpliv izrednih dogodkov, zahtevki za povišanje cen in upoštevanje zakonodajnih določil – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede različnih zahtevkov za povišanje pogodbenih cen, tako za blago in storitve kot tudi za gradnje. Kot je bilo med drugim praktično opozorjeno tudi na izobraževanju »Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil«, 24. maja 2022, smejo javni naročniki pri spremembah pogodb postopati zgolj v okviru določil 95. člena ZJN-3 in bi bilo sklepanje dodatkov izven tega člena kršitev zakonodaje. Naročniki tako samo izjemoma in pod točno določenimi pogoji smejo spreminjati pogodbe, ki v večini primerov do sedaj, predvsem na področju naročanja blaga in storitev, niso vključevale klavzul o predvidenih spremembah. V takih primerih je torej dovoljena sprememba cene le v primeru dokazanih nepredvidenih okoliščin in argumentiranih dokazih o spremembi kalkulativnih elementih cene ter njihovem vplivu na spremembo pogodbene cene. Pavšalne navedbe o podražitvah na trgu niso dovolj tehten razlog, kar pa se žal v zahtevkih izvajalcev za dvig pogodbene cene pogosto pojavlja, saj izvajalec ne predloži kalkulacije cene, vztraja pri novem ceniku za storitve, ipd. Kot že predhodno navedeno, mora predlagatelj spremembe pogodbe (v teh primerih je to izvajalec) v predlogu predložiti argumentirane dokaze na podlagi katerih sploh lahko naročnik preuči možnost predlagane spremembe pogodbene cene. V veliko primerih obstoječih pogodb za dobavo blaga oz. opravljanje storitev je namreč edina zakonsko dovoljena možnost, da se sploh lahko pričnejo dogovori o spremembi pogodbene cene, dokazane nepredvidene okoliščine, ki jih nobena od strank ni mogla ne predvideti ne pričakovati.

Zanimalo nas je: 

Kako konkretno v vaši občini pristopate k reševanju takih zahtevkov? Ali v tem primeru pozovete izvajalca naj izkaže obstoj nepredvidenih okoliščin (konkretno katere, kdaj so nastopile, dokaz, da jih res ni bilo moč predvideti kljub morebitnim makroekonomskim napovedim) ter da argumentira predlog nove začasne cene (le za čas spremenjenih okoliščin) z natančno kalkulacijo cene in obrazložitvijo kako sprememba posameznih elementov dokazljivo vpliva na pogodbeno ceno (v kakšnem deležu)?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: