• Domov
  • Iztek roka za uveljavitev cenikov javnih zavodov v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

S streani Skupnosti občin Slovenije vas želimo obvestiti, da 26. julija 2022 poteče rok iz 25. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki (občine) pozvati javne zavode, uveljavijo cenik iz novega 119.b člena pravilnika.

119. člen Pravilnika določa

(1) Neposredni uporabnik pozove javne zavode, ki sodijo v njegovo pristojnost in ki opravljajo prodajo blaga in storitev na trgu, da v zvezi s to dejavnostjo pripravijo cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.
(2) Neposredni uporabnik v pozivu iz prejšnjega odstavka določi, da mora iz cenika izhajati kalkulacija cene za dejavnost, ki jo javni zavod opravlja s prodajo blaga in storitev na trgu, cena pa mora biti določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(3) Neposredni uporabnik v pozivu iz prvega odstavka tega člena določi tudi, da cenik za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu sprejme organ, pristojen za sprejem finančnega načrta javnega zavoda.«.

Besedilo Pravilnika je desegljivo na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno: