• Domov
  • Pokrivanje stroškov plač za stavko v vrtcih

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako ste postopali v drugih občinah glede stroškov pokrivanja plač, ko je potekala stavka v vrtcih, dne 9. 3. 2022.

Ozadje:

– Dne 9. 3. 2022 so vrtci stavkali.

– Dne 3. 3. 2022 so vrtci prejeli Okrožnico MIZŠ št. 6030-2/2022-31 z dne 3. 3. 2022 Napoved splošne stavke 9. marec 2022. Med drugim je bilo zapisano: »Skladno s 13. členom Zakona o stavki, delavec, ki sodeluje v stavki, uveljavlja temeljne pravice iz delovnega razmerja, razen pravice do nadomestila plače.« Delavci v času stavke torej praviloma niso upravičeni do nadomestila plače za dan stavke, razen če je drugače določeno v kolektivnih pogodbah. V zvezi s plačilom nadomestila plače na dan stavke izpostavljamo 92. člen KPVIZ, ki v osmi alineji prvega odstavka določa, da je delavec upravičen do nadomestila plače v času stavke, če arbitražni svet ugotovi, da je bila stavka organizirana v skladu z zakonom in stavkovnimi pravili dejavnosti ter da je šlo za bistveno kršitev kolektivne pogodbe s strani delodajalca in so bile poprej izčrpane vse pogajalske možnosti. Delavci, ki ne bodo stavkali in bodo na dan stavke opravljali delo skladno s pogodbo o zaposlitvi oziroma navodili delodajalca, so upravičeni do plače.

– Dne 8. 3. 2022 so vrtci prejeli Okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2022/7 z dne 8. 3. 2022 Okrožnica – Nadaljnje sproščanje ukrepov in druga pomembna pojasnila (2. Napovedana stavka). V okrožnici je bilo zapisano pojasnilo, kako staršem zaradi stavke obračunati oskrbnino za mesec marec 2022. Veljavni predpisi, ki določajo oblikovanje cen programov v vrtcih, nimajo določbe, ki bi urejala neizvajanje programa v vrtcih zaradi stavke. Zato je potrebno to dejstvo ugotavljati smiselno ob uporabi vseh določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki opredeljujejo izračun cene oz. izračun cene v posebnih primerih. Pravilnik predvideva, da se v primeru, kadar vrtec izvaja program tudi ob sobotah in v ta namen zagotovi dodatne kadre, je potrebno vse povečane stroške ugotavljati, posebej, pri čemer se materialni stroški ugotavljajo v višini 1/22 mesečnega zneska za materialne in nematerialne stroške. Občina meni, da je ob smiselni uporabi te določbe mogoče izračunati tudi stroške neizvajanja programa na dan stavke ter jih pri izstavitvi položnice prikazati posebej in jih odšteti od zneska plačila. To po njihovem mnenju velja za vse primere, ko so starši od vrtca prejeli obvestilo, da bo dne 9. 3. 2022 v vrtcu potekala stavka in naj si za ta dan uredijo varstvo drugje oz. otroka pripeljejo v vrtec le v skrajnem primeru. Staršem, ki na dan stavke otroke pripeljejo v vrtec, ker vrtec potrebujejo, vrtci obračunajo običajno plačilo. Vsekakor pa dopuščajo tudi možnost, da so se vrtci z občino ustanoviteljico dogovorili tudi za drugačen obračun plačil staršev, pri čemer kritja izpada plačil staršev za vrtec, ki otroka na dan stavke v vrtec niso pripeljali, ministrstvo ne bo zagotovilo, saj k temu ni zavezano po nobeni pravni podlagi. Pri obračunu brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke naj bi upoštevali enak princip obračuna, kot se ga upošteva pri izstavitvi položnice staršem oz. zahtevka do občine zavezanke.

– Dne 22. 7. 2022 je bilo v novicah objavljeno, da so po sklepu Vlade RS stavkajoči v vzgoji in izobraževanju, ki so 9. 3. 2022 sodelovali v splošni stavki, upravičeni do nadomestila plače (stavkajočim na dan stavke ne pripada nadomestilo za prevoz in prehrano). Prav tako je Vlada RS razveljavila sklep o imenovanju predstavnikov v arbitražni svet. Sklep Vlade RS je občinam poslalo tudi MIZŠ, in sicer brez dodatnih pojasnil, kako naj ravnajo občine oz. vrtci, ki od staršev oz. od občin niso prejeli sredstev za plače za 9. 3. 2022.

– Pri obračunu subvencije so vrtci za mesec marec staršem, ki otroka niso pripeljali v vrtec, občinam zavezankam in ministrstvu priznali za ta dan znižanje oskrbnine.

Vprašanje občine se glasi:

– kako boste na podlagi sklepa Vlade RS ravnale občine oz. vaši vrtci, ki ste staršem, ki tisti dan otroka niso pripeljali v vrtec, priznali znižanje oskrbnine?

– Kdo bo zagotovil sredstva vrtcu za potrebe izplačila plače stavkajočim zaposlenim, in sicer tisti delež, ki staršem ta dan ni bil zaračunan?

Za vaše odgovore prosimo na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. 8. 2022.