• Domov
  • Predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja do 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo nam je posredovalo v obravnavo predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. (najdete ga TUKAJ)

Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: LEADER/CLLD), v programskem obdobju 2021–2027.

Potrjene lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju: LAS) in strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) bodo izvajale operacije, vključno z operacijami sodelovanja LAS ter vodenje LAS na podlagi ločene pravne podlage za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se pripravlja vzporedno s pripravo in usklajevanjem programskih dokumentov (Strateškega načrta SKP 2023-2027 in Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027). Pri tem je potrebno opozoriti, da sta oba dokumenta v fazi priprave in usklajevanja z Evropsko komisijo, zato višina finančnih sredstev za izvajanje pristopa LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) še ni dokončna oz. še ni znana.

Predlog Uredbe določa:

I. poglavje določa splošne določbe. Navedene so pravne podlage, ki so: Program razvoja pode želja 2014-2020, na podlagi katerega bo izplačana pripravljalna podpora za strategije lokalnega razvoja, Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 ter EU pravne podlage. Nadalje določa pristojne organe za izvajanje ter namen pripravljalne podpore.

II. poglavje opredeljuje LAS, pogoje za oblikovanje in delovanje LAS ter pogoje za zmogljivost LAS (upravno in kadrovsko zmogljivost izbranega vodilnega partnerja LAS). III. poglavje določa vsebino in cilje, h katerim morajo prispevati SLR, pravne podlage za pripravo SLR ter obvezna poglavja SLR. IV. poglavje določa postopek potrjevanja SLR. Objavljen bo javni poziv za oblikovanje LAS in pripravo SLR. SLR bo izdelalo lokalno partnerstvo ter ga posredovalo v pregled Medresorski delovni skupini CLLD, ki ima med drugim nalogo potrditve SLR za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD. Izbor SLR in LAS bo temeljil na podlagi meril za izbor.

V. poglavje določa finančne določbe pripravljalne podpore. Določa, kdo so upravičenci pripravljalne podpore, katere so upravičene aktivnosti in naloge upravičenca, pogoje in višino za upravičenost izplačila:
– 1. faze pripravljanje podpore (to je izplačilo 30 % pavšalnega zneska ob doseženih mejnikih, ki so: vzpostavljen LAS, vzpostavljeno delovno mesto na vodilnem partnerju, vzpostavljena spletna stran ter aktivna pisarna na območju LAS);
– 2. faze pripravljalne podpore (v višini 70 % pavšalnega zneska), ki jo prejme lokalno partnerstvo za potrjeno SLR.

Predlog uredbe vsebuje tudi priloge, ki določajo:
– obrazec SLR; TUKAJ
– seznam naselij nad 10.000 prebivalci; TUKAJ
– izračun finančnega okvirja (le predlog za sklad EKSRP), TUKAJ
– obvezne sestavine pogodbe o ustanovitvi LAS ter TUKAJ
– merila za izbor SLR. TUKAJ

Priloge:

– indikativna lista: Obrazec za uvrstitev in potrditev projekta sodelovanja LAS v SLR; TUKAJ

– finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih – osnovni podatki LAS; TUKAJ

Vaše pripombe, predloge ali dopolnitve nam prosimo pošljite do četrtka, 11. avgusta 2022, na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.