• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v medresorski obravnavi

Na portalu E-demokracija je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe so med drugim:

  • dopolnitev definicije – kot delavec v smislu tega zakona se šteje tudi delavec, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika
  • v 15. členu ZEPDSV se črta rok, v katerem mora delodajalec ZZZS posredovati podatke o zaposlenih delavcih
  • v evidenco o izrabi delovnega časa se po novem vpisuje podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje (teden, mesec, leto oz. posamezno referenčno obdobje)
  • predlaga se obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa v elektronski obliki, s tem, da se ta obveznost začne uporabljati po vzpostavitvi informacijske podpore za elektronsko vodenje
  • predlaga se obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa ter da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco
  • dodaja se sankcijo za odgovorno osebo za primer kršitve opustitve vodenja, hrambe ali posodabljanja evidenc, ki jih vodijo delodajalci (150,00 – 2000,00 Eur za odgovorno osebo lokalne skupnosti).

Morebitne pripombe in predloge v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) posredujte najpozneje do 24. 8. 2022, na naslov info@skupnostobcin.si.