• Domov
  • Vlada sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja

Organi državne uprave, ki so upravljavci ali uporabniki stavb v lasti ali uporabi Republike Slovenije, zagotovijo, da se v stavbah in njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski sistem, prostori ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +25 °C ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen kjer to zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ni mogoče. Predpisano velja tudi za zaposlene v stavbah, za tiste dele prostorov, ki omogočajo samostojno regulacijo notranje temperature prostorov.

Med ukrepi je prav tako zapisano, da se v stavbah organov državne uprave prostori po 18.00 uri in do 7.00 ure zjutraj na delovne dni in cel dan v soboto, nedeljo in ob praznikih, razen kjer je to potrebno zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ali dela stavbe, ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +28 °C. V navedenem času se prostorov ne hladi pod +28°C, če se za ta namen uporablja hladilni agregat. Hlajenje pod +28°C pa se lahko zagotovi z zunanjim hladnim zrakom.

Upravljavci stavb morajo v največji možni meri zagotoviti zniževanje rabe energije in v ta namen sprejeti druge možne organizacijske ukrepe energetske učinkovitosti za znižanje rabe energije. Temu se ustrezno prilagodijo tudi pravila in kodeksi oblačenja, skladno z možnostmi.

Vlada upravljalce stavb organov državne uprave med drugim prav tako poziva, naj nemudoma pristopijo k hitrejšemu izvajanju ukrepov in naložb za učinkovito rabo energije in večjo rabo obnovljivih virov energije v svojih stavbah.

Vlada je prav tako pozvala odgovorne osebe v organih državne uprave, da prednostno pristopijo k izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti, prav tako pa naj preverijo, ali je v prihajajoči kurilni sezoni možna tudi uporaba drugih energentov ali nadgradnja vira ogrevanja z viri iz obnovljivih virov energije.

Vlada med ukrepi objavlja tudi poziv, da se prostori v organih državne uprave ne ogrevajo na višjo temperaturo zraka od +20°C, razen v posebnih primerih, kjer po presoji upravljavca stavbe ni mogoče zagotoviti navedenih zahtev zaradi utemeljenih razlogov.

Vlada nalaga ministrstvom, da s tem sklepom seznanijo javne agencije, javne sklade, javne zavode in javne gospodarske zavode iz svoje pristojnosti in tako priporočijo njegovo uporabo tudi v teh subjektih. Predlaga pa ravnanje v skladu s tem sklepom tudi drugim državnim organom in lokalnim skupnostim.

Cilj sprejetih sklepov je 10-odstotno znižanje porabe energije.


Nazadnje posodobljeno: